Комисията за защита на личните данни отговори на три жалби срещу Агенцията по вписванията

Преди да сезирате КЗЛД, прочетете отговора по този казус

Комисията за защита на личните данни (KЗЛД) миналата година разгледа жалбите на П.Б., Н.С. и С.Х. срещу Агенция по вписванията. С оглед изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за пререгистрация на визираните в закона субекти, жалбоподателите в качеството си на представляващи съответните лица подали в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) заявление образец А16 с относими доказателства.

При вписването актуалният учредителен акт е обявен в регистъра с публично видими лични данни в пълен обем, както и тези на останалите учредители. Това е направено въпреки изпълнението от страна на заявителите на изискването на закона за предоставяне на препис от учредителния акт със заличени лични данни – чл. 13, ал. 6 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).

Жалбоподателите считат, че е нарушена сигурността на личните им данни и искат КЗЛД да упражни спрямо администратора Агенция по вписванията съответните корективни правомощия по чл. 58, пар. 2 от Регламент 2016/679.

Към жалбите са приложени доказателства за прилагане на препис от учредителния акт със заличени лични данни към заявлението за пререгистрация.

Във връзка с изложените в жалбите твърдения са направени екранни разпечатки на оповестените в ТРРЮЛНЦ учредителни актове на фондации „А.Б.” (вече „Ц.П.”), „З.О.” и „Б.Н.”.

Изпълнителният директор на Агенция по вписванията информира, че пререгистрацията на фондациите е уредена в ПЗР към ЗИД на ЗЮЛНЦ и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица се нестопанска цел (НВСДТРРЮЛНЦ).

Съгласно § 84 от ПЗР към на Наредбата за изменение и допълнение на НВСДТРРЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2020 г. Въз основа на заявлението Агенцията изисква от съда по регистрацията на непререгистрираното юридическо лице с нестопанска цел удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. Учредителен акт или устав. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на Агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.

Пререгистрацията на фондацията се извършва въз основа на тези два документа – от единия се пренася информация, подлежаща на вписване, а вторият – подлежи на обявяване. В НВСДТРРЮЛНЦ са изброени документите, които се прилагат към различните видове заявления. В чл. 33с, ал. 2, т. 2 и в чл. 33т, т. 4 от цитираната Наредба е посочено, че към заявлението за първоначална регистрация на фондация и към заявлението за промени относно вече вписана фондация се прилага препис от учредителния акт или завещанието, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Никъде обаче в Наредбата не е предвидено, че такъв препис със заличени лични данни се прилага и към заявлението за пререгистрация. В § 25, ал. 8 от ПЗР към ЗИД на ЗЮЛНЦ изрично е предвидено, че със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

Следователно, за да бъде обявен подлежащ на обявяване акт със заличени лични данни, за заявителя е налице възможност да подаде заявление за обявяване на актове (по образец Г1), към което да бъде приложен подлежащия на обявяване акт, в съответствие с изискванията на чл. 62 от НВСДТРРЮЛНЦ. В случая заявителят може да се възползва от предвидената в закона възможност и да подаде ново заявление за обявяване (Г1), към което да приложи за обявяване препис от учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

В отговор на становището на Агенция по вписванията, процесуалният представител на жалбоподателите посочва, че няма основание разпоредбите на ЗЮЛНЦ за пререгистрация на фондациите да отменят общите процесуални разпоредби в ЗТРРЮЛНЦ и Наредба № 1 от 14.02.2007 г.

Пререгистрацията се извършва със същия образец на заявление, с което и вписването на нова фондация или на промени в обстоятелствата на регистрирана такава – заявление образец А16.

Правилото на чл. 13, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, като част от общите правила на регистърното производство, е принципно положение, което се отнася до всички в Агенция по вписванията заявления и приложенията към тях. Заявление А16 не прави изключение. Ако беше така, щеше да липсва възможност за прилагане на препис от учредителния акт със заличени лични данни при подаване на заявлението както по електронен път, така и на хартиен носител. Но такава възможност има и заявителят се е възползвал от нея.

Фактът, че в Наредбата е посочено, че препис от учредителния акт със заличени лични данни, се прилага към заявление за първоначална регистрация или към заявление за промени, без да се споменава изрично заявлението за пререгистрация, следва да се тълкува единствено като празнота в по-ниския по степен нормативен акт – Наредбата, относно случаите на пререгистрация по ЗЮЛНЦ, и на основание именно чл. 13, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, чл. 33с, ал. 2, т. 2 и чл. 33т, т. 4 от Наредбата е необходимо да се приложат по аналогия.

Не е аргумент в полза на заеманото от АВ становище за възможността за подаване на друг вид заявление с цел обявяване на акт със заличени лични данни – образец Г1. Доколкото заявление Г1 не следва да подава новорегистрираща се или заявяващата промени в учредителния си акт фондация, няма основание да се счита, че процесната фондация е следвало да подаде образец Г1, за да се стигне до обявяване на учредителния ѝ акт със заличени лични данни, пише в решението на КЗЛД, публикувано в бюлетина и от януари тази година.

Комисията разглежда жалбите по същество и ги обявява за неоснователни въз основа на следното:

С Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. Целта е да се защитават основни права и свободи на физическите лица и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

Страните не спорят за това, че Агенция по вписванията обработва личните данни на жалбоподателите за упражняване на официалните правомощия, предоставени на администратора със ЗТРРЮЛНЦ, ЗЮЛНЦ, Търговския закон и други нормативни актове. Безспорно е и задължението по § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, да подадат заявление за пререгистрация в ТРРЮЛНЦ в срок до 31 декември 2020 г. Няма спор и по фактическата обстановка – подадени са заявления за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел, като към заявленията са приложени и преписи на учредителните актове със заличени лични данни.

Предмет на производството е доколко е законосъобразно обявяването на акт по партидата на юридическите лица с нестопанска цел при пререгистрацията им в ТРРЮЛНЦ, с пълния обем на посочените в тях лични данни, при положение, че към заявлението за пререгистрация е представен акт със заличени лични данни.

Обявяването на документ с посочени в него лични данни в публичен регистър, до който всеки има право на свободен и безплатен достъп, представлява разпространяване като форма на обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламент 2016/679.

Пререгистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалище на юридическото лице с нестопанска цел в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, е уредена в § 25 от ПЗР на ЗЮЛНЦ.

Тази нормативна уредба изрично урежда отделни аспекти от пререгистрацията, с оглед на което се явява специална по отношение на правилата за общото регистърно производство по ЗТРРЮЛНЦ и следва да се приложи при противоречие с общия закон на основание принципа, че специалният закон отменя общия (lex specialis derogat legi generali).

Конкретно в § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ е предвидено, че пререгистрацията на ЮЛНЦ, започната по искане на самото юридическо лице, се извършва въз основа на заявление и удостоверение за актуално състояние. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба процедурата по пререгистрация може да бъде извършена и въз основа на акт на съдебен или на друг държавен орган, на частен съдебен изпълнител или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато е оправомощено по закон да иска вписване, заличаване или обявяване в регистъра.

При всички от посочените възможности за извършване на пререгистрация, съдът незабавно предоставя на Агенцията по вписванията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служител на съда и представител на Агенцията по вписванията. Служителят на Агенцията по вписванията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от фирменото дело с документите в електронна форма. След обработването и въвеждането от Агенцията по вписванията на електронно копие от фирменото дело в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел съдът архивира фирменото дело (§ 25, ал. 5 от ПЗР на ЗЮЛНЦ).

Посочената разпоредба води до извод, че обявените актове, които се съдържат във воденото до момента фирменото дело в окръжния съд, се предоставят на Агенцията по вписванията във вида, в който са били в съдебното фирмено дело. От тях се снема електронен образ, който се заверява от служител на Агенцията за идентичност и именно тези актове и в този им вид се обявяват в електронното копие на фирменото дело по партидата на ЮЛНЦ в ТРРЮЛНЦ по силата на чл. 2, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ.

До този извод се достига и при систематичното тълкуване на § 25, ал. 5 от ПЗР на ЗЮЛНЦ с ал. 8 на същия параграф. ал. 8 гласи, че със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, какъвто е случаят с обявяването на учредителния акт със заличени лични данни. В този смисъл, на заявителите е предоставен изричен ред за упражняване на това право едновременно с извършване на пререгистрацията, което би предотвратило разкриването на данните. В случая е използвана общата разпоредба на чл. 13, ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, която е неприложима, поради наличието на специалните правила на § 25, ал. 8 от ПЗР на ЗЮЛНЦ и необходимостта от подаване на допълнително заявление към заявлението за пререгистрация.

При разглеждане на постъпилото заявление длъжностното лице по регистрацията извършва проверка в обхвата на чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ. Съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, което е посочено в чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ. От нормата на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ следва, че длъжностното лице по регистрация дава указания само в изрично предвидените случаи. Специални норми при пререгистрацията не са предвидени, с оглед на което при подаване на заявление за обявяване на акт със заличени лични данни към заявление за пререгистрация, от Агенцията не се дължи указание за предприемане на дължимите действия.

Предвид изложеното, Агенцията по вписванията е обработила личните данни на жалбоподатели за упражняване на предоставените ѝ със закон официални правомощия, както и за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора – основания за обработване по чл. 6, параграф 1, букви „в” и „д” от Регламент 2016/679.

Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни

РЕШИ:

Обявява жалби рег. № ППН-01-936/21.11.2018 г., ППН-01-1019/12.12.2018 г. и ППН-01- 1022/12.12.2018 г., подадени съответно от П.Б., Н.С. и С.Х. срещу Агенция по вписванията, без уважение като неоснователни.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.

Можете да споделите: