Неделна разходка 8: Какво няма да пише в отчета на КЗЛД за 2019 година?

Все още не е приет отчетът на Комисията за защита на личните данни за 2019 г. Днес разказвам какво няма да прочетете в него.

Сигурно е, че Комисията за защита на личните данни ще отчете, че през 2019 г. е нараснала осведомеността на природонаселението за правата му по отношение на поверителността. И ето първото доказателство за това – бдителни граждани засякоха, че при проверка за валидност на винетка, при въвеждане на номер на автомобила, се вижда имейлът на неговия собственик.

Но това е дребен проблем в сравнение с желанието на АПИ да си обменя информация с митниците и МВР, при това лични данни дори на свидетелите, без всякакво съобразяване с GDPR.

Още на 20 януари миналата година разказах за пълното пренебрежение към защитата на личните данни в АПИ, но поведението на Столичния автотранспорт го конкурира. При отразяването на инцидента с момчето в градски автобус стана ясно, че в него има камера, която работи. Дали пише нещо за това на сайта http://www.sofiabus.bg/lichni-danni? Естествено, че не.

Но най-големите отличници, отбелязани дори от Комисията за защита на личните данни, са други  – през седмицата КЗЛД отново обърна внимание на факта, че задължението за регистрация на администраторите на лични данни отпадна на 25 май 2018 г. Комисията публикува следния текст на сайта си:

„С оглед на прякото приложение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), считано от 25 май 2018 г. отпадна задължението на администраторите за регистриране в КЗЛД. От тази дата Комисията преустанови поддържането на Електронния регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри. Преустановен бе и достъпът до съответната информационна система.

В съответствие с отпадналото задължение за регистрация, автоматично отпадна необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД. Удостоверяването на факта за регистриране пред КЗЛД и доказването на това обстоятелство след 25 май 2018 г. не е валидно правно изискване.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор” за определено лице възниква по силата на Регламента (ex lege).

Комисията за защита на личните данни приканва компетентните органи да предприемат необходимите стъпки за промени в частта на техните подзаконови нормативни актове, касаеща отпадналото изискване за регистрация. Комисията ще окаже съдействие по всички въпроси от нейната компетентност, които могат да възникнат в процеса на актуализация на съответната подзаконова уредба.“

Още на 21 ноември КЗЛД призова да се променят наредбите, които съдържат изискването за удостоверяване.

Даже изброи някои от тях:

– Наредбата за дейността на заложните къщи;

– Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;

– Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., и др.

Можете да споделите: