Неделна разходка 5: Личните данни и Националната агенция по хазарта

Разглеждам Законопроекта за Националната агенция по хазарта, който е обявен за обществено обсъждане

В портала за обществени консултации общественото обсъждане на проекта на Закон за Националната агенция по хазарта е обявено до 23 февруари. Отварям файла, за да видя какво пише за защитата на личните данни. Единственото споменаване на словосъчетанието е в чл. 22, където в ал. 4 са омешани Законът за защита на личните данни и Законът за защита на класифицираната информация.

Служебна тайна

Чл. 22. (1) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от Агенцията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес.

(2) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на изпълнителния директор на Агенцията.

(3) Служителите на Агенцията са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна тайна.

(4) Сведенията, определени като служебна тайна съгласно ал. 2, се създават, получават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Въобще в този законопроект липсват три важни теми, които са тотално пренебрегнати, дори в случаите, когато това ще е от полза на бъдещата агенция.

Първо, темата за обработването на лични данни. Юристите можеха да се погрижат, например, за осигуряването на нормативно основание на видеонаблюдение в агенцията.

Втората важна тема е нуждата от контрол върху рекламата на хазарта. И по-точно спазването на забраната за тази реклама.

Третата тема е за отстоянията на игрални зали и казина от училища и детски градини.

Сред изброените правомощия на изпълнителния директор на агенцията темите липсват. Ето някои примери:

 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията, като издава необходимите за целта актове;
 2. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи за организиране на хазартни игри;
 3. постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи, издадени за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
 4. постановява решения, с които допуска или отказва да допусне извършване на промени в издадени лицензи по т. 2 и 3;
 5. приема правила за общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които издава лицензи;
 6. приема правила за общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
 7. приема правила за общи задължителни изисквания за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;
 8. приема правила за общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;
 9. утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила, приети въз основа на утвърдените правила по т. 5 – 8;
 10. постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната;
 11. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди изпитани от лабораториите по т. 10 типове и модификации на игрално оборудване, джакпот системи и софтуер, които могат да се произвеждат, за да се експлоатират в страната;
 12. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
 13. постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите;
 14. постановява решения, с които одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенцията по хазарта за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и организиране на игри чрез други електронни съобщителни средства;
 15. постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;
 16. издава удостоверенията по чл. 34 от Закона за хазарта;
 17. издава актове, с които установява по основание и по размер публичните вземания за държавни такси и вноски за социално отговорно поведение;…

Има и още.

Защо се вълнувам от темата за отстоянията? Преди години в квартала ми отвори казино. На 300 метра от съществуващото училище. След време до държавното построиха частно училище като разстоянието между оградата на училището и входа на казиното по въздуха беше е около 170 метра.

През пролетта на миналата година попитах Комисията по хазарта как е уреден този проблем и получих следния отговор.

Днес пак проверих в Google какво се случва. След моето писмо входът на казиното е преместен и така проблемът е „решен“.

 

Настоявам бъдещата Национална агенция по хазарта да преразгледа Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта.

Защото колкото и да местят входовете, сградите си седят. Затова и забраната за реклама на хазарт трябва да е тотална, пълна и да включва всички видове носители. Защото само така ще предпазим децата.

Можете да споделите: