Честит празник на всички от сферата на защитата на личните данни!

На 28 януари КЗЛД отбеляза Деня за защита на личните данни с организиране на приемна, студентски конкурс за есе, Анкета за ДЛЗД в публичния сектор и нова информационна брошура

Приемната за администратори на лични данни и граждани в Комисията за защита на личните данни беше на високо ниво на експертност и това позволи на шестимата посетители освен пишещият тези редове да питат и коментират по всички вълнуващи ги теми – отношенията администратор – обработващ, видеонаблюдение, получаване на съгласие от служителите.

Днес разбрахме и за обявения конкурс от комисията за студентско есе на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение.

Специално за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор в сайта на КЗЛД има анкета. Целта на проучването е да се обобщи опита, позицията и изпълнението на функциите на ДЛЗД в публичния сектор. Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец май 2020 г. като събраната информация ще послужи за анализиране и планиране на бъдещите превантивни дейности на Комисията за защита на личните данни.

Информационната брошура „Основания за законосъобразност на обработването на лични данни“ има за цел да подпомогне практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

В брошурата пише, че няма задължителен характер и не претендира за изчерпателност. Предоставеният анализ отразява обработването на лични данни в общия случай, но не и обработването на специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, както и лични данни, свързани с присъди и нарушения.

Поредността на изброяване на основанията не дава преимущество или по-голяма тежест на едно основание пред друго.

Недопустимо е дублирането на правните основания за една и съща операция по обработване на лични данни – основанието, на което обработвате данни трябва да е ясно установено и единствено валидно, т.е. не трябва да се припокриват две или повече основания за обработване за една и съща дейност.

Можете да споделите: