Комисията за защита на личните данни глоби с 2000 лв. Инспектората към ВСС

Санкцията е заради публикувани в интернет декларации без заличавания на 20 съдии, прокурори и следователи и 19 съпрузи и 11 непълнолетни лица

На сайта си Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува следното съобщение:

„Във връзка със завишения обществен интерес и множество запитвания от журналисти, Комисията за защита на личните данни информира, че в резултат от извършена проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.

При проверката е установено, че в електронния регистър на декларациите за имущество и интереси, публикуван на интернет страницата на ИВСС, за 2018 г. са публикувани в тяхната цялост (без да бъдат сведени до минимум чрез заличаване) декларациите на 20 съдии, прокурори и следователи и на свързаните с тях трети лица – 19 съпрузи и 11 непълнолетни лица. След като прецени както утежняващите, така и смекчаващите вината обстоятелства, КЗЛД наложи санкция в размер на 2000 лв.

Във връзка с множеството запитвания за размера на санкцията, Комисията за защита на личните данни пояснява, че санкциите, които налага, не са репресивни по своя характер, а целят възпиране на неправомерни действия, констатирани в резултат на извършена проверка, и създаване на превантивна среда при обработването на лични данни от администраторите в Република България.“

GDPR изключва органите на съдебната власт при изпълнение на съдебните им функции от приложното поле на регламента. Когато обаче се обработват лични данни извън съдебните функции, възникват задължения по GDPR, например за управление на човешките ресурси.

От началото на 2019 г. в Закона за защита на личните данни има Глава трета – Инспекторат към Висшия съдебен съвет, в която са описани правомощията на администратора за „осъществява надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на този закон и на нормативните актове в областта на защитата на личните данни при обработване на лични данни от:

  1. съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, и
  2. прокуратурата и следствените органи при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.“
Можете да споделите: