ВАС потвърди глоба на НАП за недопустимо обработване на лични данни

Върховният административен съд се произнесе по делото за санкцията от 10 000 лева, наложена от КЗЛД през октомври 2016 година

Комисията за защита на личните данни публикува на сайта си решение ВАС № 15634, с което потвърждава решението на Административен съд София-град да отхвърли жалбата на НАП срещу решение № Ж-48/2014 г. от 06.10.2016 г. на КЗЛД.  С решение № Ж-48/2014 г. Комисията е наложила на НАП имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на основание чл. 38 ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на личните данни за това, че в качеството си на администратор на лични данни е обработила личните данни на К. М. в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД.

Производството пред КЗЛД е започнало по жалба от К. М. за това, че при осъществяване на своята дейност ТД на НАП – поделение на НАП е разпространила личните данни на М. (имена, ЕГН, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, както и имейл адрес) пред трети лица – счетоводните кантори „Д“ ООД, СК „О“ и „К“ ООД, от които са били изискани справки за размера на обичайните такси за дейността на счетоводното обслужване на юридически лица и еднолични търговци, нерегистрирани и регистрирани по ДДС за периода 2009 – 2011 г.

Административния съд излага мотиви, че вмененото нарушение се изразява в недопустимо обработване на лични данни във формата на разпространяването им на трети лица – счетоводните кантори „Д“ ООД, СК „О“ и „К“ ООД, т.е. в нарушение на чл. 4, ал. 1 ЗЗЛД.

С оглед събраните в административното производство писмени доказателства АССг намира за обоснован и законосъобразен изводът на административния орган, че обработването на личните данни на жалбоподателя е било недопустимо.

Правилно АССГ направил извод, че с предоставянето от органите по приходите на личните данни на М., на трети лица – счетоводни кантори, е осъществена форма на обработване на личните данни от изброените в § 1, т.1 от ЗЗЛД- разпространяване и/ или предоставяне.

В процесния случай обоснован е изводът на решаващия съд, че при извършването на справка относно размера на обичайните такси за дейността по счетоводно обслужване на юридически лица и еднолични търговци, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС за периода 2009-2011 г. не е било необходимо обработването чрез разпространение на личните данни на К. М., а именно предоставянето им на трети лица – счетоводни кантори, достатъчно е било в искането за предоставяне на документи и писмени обяснения от трети лица да се посочи, че информацията е необходима по повод извършване на ревизия, възложена със заповед № 1301602 от 11.07.2013 г., без в искането да се включват личните данни на ревизираното лице.

Установената фактическа обстановка осъществява състава на нарушение по чл.2, ал.2, т.2, вр. §1, т.1 от ЗЗЛД – разпространяване и/или предоставяне на лични данни за К. М., които са несъотносими, несвързани с и надхвърлящи целите, за които извършено обработването им от служителите на НАП в така посочените форми, за което на основание санкционната норма на чл.42, ал.1 ЗЗЛД агенцията носи административнонаказателна отговорност.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК Върховният административен съд, Пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7704/13.12.2017 г. постановено по адм. д. № 11453/2016 г. от Административен съд София-град

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на Комисия за защита на личните данни, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Можете да споделите: