EDPS публикува насоки какво е пропорционалност при защитата на личните данни

Европейският надзорен орган по защита на данните илюстрира с примери сложната юридическа материя

Европейски надзорен орган по защита на данните (EDPS) публикува нови насоки за пропорционалност. Така институциите ще разполагат с инструменти, които подпомагат оценката на съответствието. В съобщението до медиите на институцията се казва, че Общият регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) се основава на член 8 от Хартата на основните права на ЕС и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в които се посочва, че всички лица имат право на защита на собствените си лични данни. Следователно приеманото законодателствотрябва да отговаря на тези всеобхватни конституционни принципи и всяко ограничаване на тези права трябва да отговаря на определени критерии: то трябва да бъде предвидено в закон; трябва да зачита същността на въпросното основно право и трябва да бъде както необходимо, така и пропорционално, като взема предвид не само целите на самата мярка, но и необходимостта от защита на правата и свободите като цяло.

Една от задачите на ЕНОЗД е да предоставя съвети относно нови законодателни инструменти и предложения за политики на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Това може да стане по тяхно искане, в отговор на задължителна консултация от Комисията, съгласно член 42 от Регламент 2018/1725 , или по негова собствена инициатива. Тъй като новите предложения на ЕС понастоящем предполагат обработването на лични данни, е жизненоважно да се гарантира, че създателите на политики разполагат с инструменти за адекватна оценка на необходимостта и пропорционалността на предложената мярка. Въз основа на съответната съдебна практика и последните законодателни становища на ЕНОЗД и официални коментари, Насоките за пропорционалност на ЕНОЗД и инструментариумът за необходимост предоставят практически насоки за подпомагане на справянето с тези ключови измерения от началото на законодателния процес, като по този начин улесняват отговорното и информирано разработване на политики на ЕС .

ЕНОЗД признава, че в сегашния дигитален свят създателите на политики се представят с все по-сложни въпроси, всички от които трябва да се вземат предвид при изготвянето на законодателни и политически предложения. Докато новата комисия започне да работи, ЕНОЗД е сигурен, че както неговите насоки за пропорционалност, така и инструментарият за необходимост могат да играят значителна роля за опростяване на предизвикателствата, пред които са изправени политиците, и следователно им помагат да гарантират, че основните права винаги са адекватно защитени.

Можете да споделите: