Холандия сменя ДДС номера от 1 януари 2020 г. заради GDPR

Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA) вече е разпратила номерата на търговците

Националната агенция за приходите съобщи на сайта си, че от 01.01.2020 г. всички физически лица, регистрирани по ДДС като данъчнозадължени лица, ще получат нов идентификационен номер по ДДС от Нидерландската данъчна и митническа администрация (NTCA). Този номер ще бъде активен, валиден и използваем от 1 януари 2020 г. Идентификационният номер за целите на ДДС на юридическите лица и групите физически лица остава непроменен.

NTCA дава на всички лица, регистрирани по ДДС като данъчнозадължени лица (в това число освободените), нов идентификационен номер по ДДС в съответствие със законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот (GDPR). Настоящият идентификационен номер по ДДС се базира на 9-цифрения граждански служебен номер на физическите лица. Не съществува правно основание за използването на този граждански номер като част от идентификационния номер по ДДС. Ето защо NTCA издава на всички физически лица, регистрирани по ДДС, нов идентификационен номер по ДДС, който не използва гражданския служебен номер. Новият номер е валиден от 1 януари 2020 г. и засегнатите лица са задължени да използват новия идентификационен номер по ДДС.

Новият идентификационен номер по ДДС ще се използва за:

  • Възстановяване на ДДС (VAT Refund)
  • Режим за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)
  • Вътреобщностни доставки на стоки и услуги (VIES).

Заявления за възстановяване на ДДС, подадени след април 2020 г. могат да се правят или с новия, или със стария идентификационен номер по ДДС. Заявленията за възстановяване на ДДС или корекциите за възстановяване на ДДС, или пропорционалните корекции на ставката по отношение на период на възстановяване през 2019 г. (фактури 2019 г.) или по-рано, ще съдържат стария и/или настоящия идентификационен номер по ДДС. Заявления за възстановяване на ДДС по отношение на периоди през 2020 г. (фактури, считано от 2020 г.) ще съдържат новия идентификационен номер по ДДС.

От 1 януари 2020 г. новият идентификационен номер по ДДС трябва да се използва за всички вътреобщностни трансакции. Настоящият идентификационен номер по ДДС ще стане невалиден от януари 2020 г. Разбира се, всички засегнати физически лица ще бъдат помолени да информират навреме своите клиенти и доставчици.

Доставчиците (от ЕС) трябва да използват новия идентификационен номер по ДДС на своите нидерландски клиенти (данъчнозадължени лица за целите на ДДС), считано от януари 2020 г.

Търговските партньори в ЕС трябва да бъдат информирани за промяната от страна на нидерландските задължени лица. Последиците от промяната на идентификационния номер по ДДС за подаване на VIES-декларациите са, както следва:

  • За периоди преди 1 януари 2020 г. — трябва да се използва старият номер.
  • За периоди след 1 януари 2020 г. — трябва да се използва новият номер.

Възможно е не всички нидерландски физически лица, които осъществяват вътреобщностни сделки, да започнат използването на новия номер навреме. Възможно е също така някои нидерландски търговци да не уведомят навреме клиентите и доставчиците си за новия идентификационен номер по ДДС. Вследствие на това доставчик от ЕС може да използва невалиден идентификационен номер по ДДС на нидерландски клиент (данъчнозадължено лице и физическо лице). Това може да причини сериозни проблеми, при които да бъде отказано освобождаването за вътреобщностни доставки. С цел да предотврати подобни проблеми, NTCA ще уведоми всички засегнати нидерландски търговци и ще подчертае колко е важно за вътреобщностните сделки да се използва правилният идентификационен номер по ДДС.

Можете да споделите: