КЗЛД промени формуляра на уведомлението за определено длъжностно лице по защита на данните

Комисията за защита на личните данни няма да изисква повторно подаване на документа

Комисията за защита на личните данни КЗЛД публикува днес съобщение до всички администратори на лични данни, че е решила на 4.12.2019 г. да актуализира бланката за Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните. Бланката е променена поради настъпили нормативни промени в националната правна рамка за защита на данните, пише в решението.

КЗЛД подчертава, че тази актуализация на формуляра не е предпоставка за повторно подаване на уведомление съобразно новата бланка. Такова задължение възниква само ако са настъпили промени в обстоятелствата, които са били вече заявени пред КЗЛД.

КЗЛД подчертава, че не е фиксирала срок за подаване на първоначално Уведомление за определяне на Длъжностно лице по защита на данните.

Попълненото Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните се подава в КЗЛД по някой от следните начини:

  1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
  3. На имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Можете да споделите: