Държавните и общински забавачки и училища определят длъжностно лице по защита на данните

До 31 декември „Дунчева Консултинг“ предлага промоционални цени за длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) за образователни институции

Във връзка със зачестили запитвания, касаещи задължението на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), Комисията за защита на личните данни информира за следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 37, пар. 1, б. „а” от Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита на личните данни, институциите в системата на предучилищното и училищното образование (училища, детски градини и др.), в качеството си на администратори на лични данни, са задължени да определят ДЛЗД.

Регламентът предвижда, че ДЛЗД следва да се определи въз основа на неговите експертни познания в областта на законодателството и практиките за защита на личните данни, както и способността му да изпълнява задачите, посочени в чл. 39 на същия.

Въпреки заложените критерии относно експертизата и професионалните качества на ДЛЗД, нито Регламентът, нито националният Закон за защита на личните данни, предвиждат изискване за наличие на образователно-квалификационна степен за изпълнение на функциите на ДЛЗД.

Допустимо е ДЛЗД да бъде както служител на администратора, така и външно лице по отношение на него. В тази връзка няма нормативна пречка функциите на ДЛЗД да се изпълняват от служител на институция в системата на предучилищното и училищното образование, доколкото заеманата от него длъжност съответства на предвидените в чл. 38 от Регламента критерии за изпълнение на длъжността на ДЛЗД. В допълнение, Регламентът предоставя свобода на администратора за определяне на формата на правоотношението с въпросното лице (напр. трудов, граждански договор и т.н.).

Въпреки че за ДЛЗД е предвидена нормативна възможност да изпълнява и други задължения, администраторът следва да направи преценка дали те не водят до конфликт на интереси, като примери за това може да намерите в Насоките за длъжностните лица по защита на данните.

Можете да споделите: