Остарели наредби изискват регистрация в Комисията за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни прикани днес компетентните органи, приели подзаконови нормативни актове с отпадналото изискване за регистрация, да предприемат необходимите стъпки за промени

Комисия за защита на личните данни съобщи днес, че ще окаже съдействие по всички въпроси от нейната компетентност, които могат да възникнат в процеса на актуализация на съответната подзаконова уредба. Изявлението дойде по повод на зачестили запитвания, касаещи вече отпадналото задължение за администраторите на лични данни относно вписването им в Електронния регистър на администраторите на лични данни.

Комисията за защита на личните данни информира за следното:

С оглед на прякото приложение на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), считано от 25 май 2018 г. отпадна задължението на администраторите за регистриране в Електронния регистър на администраторите ни лични данни, поддържан от КЗЛД до тази дата.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор” за определено лице възниква по силата на Регламента (ex lege).

Удостоверяването на факта за регистриране пред КЗЛД и доказването на това обстоятелство след 25 май 2018 г. не е валидно правно изискване, макар и да е предвидено в редица действащи подзаконови нормативни актове, като напр.:

– Наредбата за дейността на заложните къщи;

– Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;

– Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., и др.

Комисията за защита на личните данни приканва компетентните органи, приели съответните подзаконови нормативни актове, да предприемат необходимите стъпки за промени в частта, касаеща отпадналото изискване за регистрация.

Можете да споделите: