Комисията за защита на личните данни глоби НАП с 55 000 лв. заради запорирани сметки на грешен човек

Решението на КЗЛД е публикувано в ноемврийския брой на бюлетина й

Комисията за защита на личните данни публикува в бюлетина си за месец ноември решение по жалба на Г.Б.И. от София за това, че нейни лични данни са неправомерно събрани от НАП, освен това й е наложен запор върху налични и постъпващи суми по сметка и запор върху МПС. Г-жа Г.Б.И. информира, че след телефонен разговор с публичен изпълнител на ТД на НАП, е получила информация, че наложената обезпечителна мярка и запора на сметките ѝ са вследствие на получено уведомление по Спогодба за взаимопомощ и информация за възникнали данъчни задължения в Дортмунт, Германия.

Г.Б.И. е с различно бащино име и с различно ЕГН, дата на раждане и адрес от тези на задълженото лице, а пред НАП е възразила ,че не е пребивавала в Германия и не дължи данъци там.

Според КЗЛД личните данни на жалбоподателката  са събрани в нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД доколкото липсва условие за допустимост за тяхното събиране, а в последствие и тяхната употреба за образуване на изпълнително дело № ***** за събиране на вземане в размер на 169 315,37 лв. и за налагане на обезпечителни мерки.

В Решението на комисията пише, че незаконосъобразни и в нарушение на чл. 6, § 1 от GDPR са и действията по предоставяне на личните данни на жалбоподателката в обем от имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, на Централния регистър на особените залози с искане за вписване на запора в регистъра.

Съобразявайки целта на наказанието, което следва да има възпираща и предупредителна функция, естеството и тежестта на нарушението, обществените отношения които засяга, категориите засегнати лични данни, Комисията счита, че наложената имуществена санкция следва да е в размер на 55 000 лв. – размер много под средния минимум предвиден в Регламента за това нарушение, за което санкцията е в размер до 20 000 000 евро. Комисията намира, че наложената корективна мярка по вид и размер безспорно отговаря на търсените от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ефективност и възпиращ ефект, като в същото време не нарушава принципа на пропорционалност и изискването за съразмерност спрямо констатираното нарушение и наложената мярка.

Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,

РЕШИ:

  1. Обявява жалба № ППН-02-150/12.03.2019 г. за основателна.
  2. На основание чл. 58, § 2, буква „и“ във връзка с чл. 83, § 5, буква „а“ от Регламент ЕС 2016/679 налага на Национална агенция за приходите с адрес на управление гр. София, бул. Княз Александър Дондуков“ № 52, а качеството му на администратор на лични данни, имуществена санкция в размер на 55 000 лв. (петдесет и пет хиляди лева) за нарушение на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД (отменен) и чл. 6, § 1 от Регламент ЕС 2016/679.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.

Можете да споделите: