Съвместно становище на EDPS и EDPB за обработката на данни за пациентите в при въвеждането на електронното здравеопазване

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) и Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) излязоха с първото си общо становище в отговор на запитване на Европейската Комисия относно обмена на данни за пациенти

В бюлетина си Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS)  публикува първото съвместно становище с EDPB относно обработването на данни за пациентите и ролята на Европейската комисия в eHDSI.

Мрежата за електронно здравеопазване е доброволна мрежа от отговорните за електронно здравеопазване национални органи, съгласно член 14 от Директива 2011/24 ЕС относно правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Една от основните цели на мрежата за електронно здравеопазване е да подобри оперативната съвместимост между национални цифрови здравни системи при обмен на данни на пациенти. За да се създаде тази оперативна съвместимост, мрежата за електронно здравеопазване и Комисията разработиха ИТ инструмент, а именно Инфраструктура за електронно здравеопазване (eHDSI) с цел обмен на здравни данни.

Европейската Комисия e изпратила 3 въпроса до ЕDPB и до EDPS, свързани с обработката на лични данни, ролята на съвместните администратори и обработващите съгласно новите правила за защита на данните за институциите и органите на ЕС.

Съвместното становище е посветено на обработката на данни за пациентите в инфраструктурата за електронни услуги за електронно здравеопазване и по-специално на ролята на Комисията в това. Потвърдена е ролята й на обработващ данните, а държавите-членки са определени като съвместни администратори. Засета обработването е във връзка с обмена на електронни рецепти и медицински данни. В становището се казва, че може да бъде определана целта на обработването на личните здравни данни на пациентите.

На 21 юни разказах за началота на обмена на здравна информация в ЕС.

Можете да споделите: