Неделна разходка 39: Какво пише в „Информацията относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ /ИООЛДКЗДНАП/?

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Тази седмица ще ви разкажа защо трябва да се чете внимателно ИООЛДКЗДНАП

На 24 септември на сайта на НАП се появи следното съобщение:

Прекратява се конкурсна процедура за свободни щатни бройки в отдел „Информационни системи”, ТД на НАП София

На основание Заповед № З-ЦУ 1388/24.09.2019 г. на изпълнителния директор на НАП  се прекратява конкурсна процедура за свободни щатни бройки в отдел „Информационни системи”, ТД на НАП София, както следва:

за „главен експерт” – 1 (една) св.щ.бр. и

за „експерт” – 1 (една) св.щ.бр.“

Кратко и ясно, без обяснения. Понеже следя отблизо как се развива ситуацията окло изтичането на лични данни от НАП, поглеждам условията към кандидатите:

…в) професионален опит:

  •  за длъжност „главен експерт“: 4 години, или придобит III младши ранг като държавен служител;
  •  за длъжността „експерт“: не се изисква професионален опит или придобит V младши ранг като държавен служител;

г) да притежават следните компетентности: Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност.

  1. Допълнителни умения и квалификации:

–          висше образование с насоченост към информационните технологии;

–          администриране на операционни системи Windows /сървъри и работни станции/;

–          познания по Linux и мрежово оборудване;

–          професионален опит в сферата на публичния сектор;

–          владеене на английски език.

  1. Начин за провеждане на конкурса:

– тест за установяване на професионални знания и умения, включващ въпроси, свързани с администрирането на операционни системи Windows (Server и Workstation), администриране на локални компютърни мрежи – настройка на TCP/IP, DHCP, DNS, права на достъп до споделени мрежови ресурси, връзка с периферни устройства, както и от областта на Закона за държавния служител, Закона за Националната агенция за приходите и Закона за администрацията и

– интервю-събеседване.

  1. Описание на длъжностите „главен експерт“ и „експерт” в отдел „Информационни системи”: извършване на системна администрация и HelpDesk; поддържане на комуникационната инфраструктура; поддържане на специализираните програмни продукти и информационните системи на приходната администрация и администриране на база данни; диагностика на хардуер.
  2. Размерът на работната заплата определена за длъжността:
  •    „главен експерт“ е 1626 лв.
  •    „експерт“ е 1020 лв.

** Кандидатите следва да прилагат „Информация относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ /ИООЛДКЗДНАП/ към заявлението за участие в конкурс. Образец на ИООЛДКЗДНАП може да се изтегли от http://www.nap.bg/ или да се получи в съответните деловодства на ТД на НАП София.

Вече съм писала по повод на конкурс в НОИ за абсурдното изискване експертът хем да се съгласи да взима заплата от 1020 лева, хем да познава  Закона за Националната агенция за приходите и да е добър сестемен администратор. Може би възможността да кандидатстват хора без никакъв професионален опит компенсира ситуацията. Сигурно никога няма да узнаем точните причини за прекратяване на конкурса. Но все пак погледнах какво пише в ИООЛДКЗДНАП:

НАП съхранява събраните лични данни във връзка с кандидатстване за работа в рамките на 3 (три) години от датата на приключване на съответната процедура. Заличаването на публикуваните на интернет страницата на НАП списъци с трите имена на кандидатите се извършва непосредствено след приключване на процедурата.

След изтичане на посочените срокове, ако не е на лице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат унищожени. 

Въпросната Информация е с дата на публикуване 09.08.2018 г. Затова би трябвало на сайта на ведомството да няма нито една обява по приключил конкурс – да проверим – списъците са 26 страници, първият е с дата 16.06.2017 г.

Не зная дали това нарушение е констатирано от Комисията за защита на личните данни.

Можете да споделите: