Четирима членове на КЗЛД казват: Шофьорските книжки на професионалните шофьори могат да се копират от транспортните фирми, един надзорник е гласувал против това становище

Становището за копирането и съхранението на свидетелства за управление на моторни превозни средства е подкрепено от четирима членове на комисията, Цанко Цолов гласува против

„Съхранението на копие от свидетелство за правоуправление на МПС на служители на търговските дружества, които работят в сферата на транспортната дейност, е законосъобразно на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 за целите на съответното трудово правоотношение. Извън тези случаи, за гарантиране изпълнението на задълженията на тези дружества по чл. 91 а от Закона за автомобилните превозвачи и разпоредбите на Закона за движението по пътищата, те могат да копират свидетелство за управление на МПС, контролен талон на автомобил, както и други относими документи и да ги предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ само за целите на конкретна проверка. След приключване на проверката тези копия следва да бъдат унищожени.“ Това становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) беше публикувано в последния брой на бюлетина на комисията.

Тя се е произнесла във връзка с поставени въпроси на Александър Чакъров, в качеството му на председател на Управителния съвет на Национално сдружение на българските превозвачи (НСБП), юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо и представляващо търговски дружества, които работят в сферата на транспортната дейност.

Искането от г-н Чакъров е във връзка с постъпил сигнал в НСБП от член на сдружението, който е предоставил уведомление за комплексна проверка от Областен отдел „Автомобилна администрация“ – гр. Русе, с което се изискват от съответната транспортна фирма лични документи на лицата, назначени на длъжност „водач на моторно превозно средство“ и работели през последните 12 месеца в предприятието, които можело да се предоставят копирани. Г-н Чакъров поставя въпроси дали може да се съхраняват копия на лични документи като свидетелство за управление на моторно превозно средство, контролен талон и карта на водача и удостоверение за психологическа годност на шофьора от едно търговско дружество в качеството му на работодател?

Като приложение към искането е приложено копие от уведомлението за комплексна проверка от Изпълнителна агенция автомобилна администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Можете да споделите: