Двудневен национален учебен семинар ще изяснява статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” организират учебен семинар за администратори и длъжностни лица по защита на данните

На 17 и 18 октомври в София ще се проведе национален учебен семинар Длъжностно лице по защита на данните – Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност.

Лектори са д-р Невин Фети, магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията и Десислава Тошкова-Николова, магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни.

Акцентът е поставен върху практическите механизми за организация и изпълнение на задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679.

Темите са:

  • определяне на длъжностно лице по защита на данните, изискванията към длъжностното лице по защита на данните, статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните.
  • информиране и консултиране на администратора, обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване.
  • управление на сигурността на личните даннинадлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване, оценка на въздействието върху защитата на данни и прилагането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност на данните.
  • сътрудничеството с надзорния орган – предварителна консултация с надзорен орган, уведомяване за нарушения на сигурността на личните данни и документиране на всяко нарушение, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни и други форми на сътрудничество при поискване от надзорния орган.
  • мониторинг за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и други разпоредби за защита на данните – насоки за определяне на приложимите изисквания към дадено обработване на лични данни.
  • съдействие при упражняване на правата на субекта на данни – правата на субекта на данни и действията, които администраторът трябва да предприеме по заявленията за тяхното упражняване.
  • предаване на лични данни в трети държави и международни организации – изискванията за т.нар. трансфер на лични данни и определяне на приложимия правен инструмент за предаване на данните.
  • насоки за организиране на работата на длъжностното лице по защита на данните.

Крайният срок за записване за участие е 11 октомври 2019 г., а мястото – София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”.

Можете да споделите: