Какво пише в становището на Комисията за защита на личните данни до Конституционния съд

Петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание поискаха съдът да се произнесе дали е противоконституционна разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни

С какви аргументи Комисията за защита на личните данни защитава пред Конституционния съд новия чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни:

Комисията изразява опасения, че с аргументите за противоконституционност се въвежда презумпция за недобросъвестност както на надзорния орган по защита на личните данни (Комисията за защита на личните данни), така и на компетентните съдебни органи, които от своя страна се ползват със самостоятелна конституционна защита (чл. 117, ал. 2).

Ето и още от текста на становището:

„1. Общият регламент относно защитата на данните задължава държавите-членки да „съгласуват със закон“ правото на свобода на изразяване и информация, вкл. обработването за журналистически дели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване с правото на защита на личните данни. Разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД отговаря на това задължение на Република България.

  1. Правото на защита на личните данни и правото на свобода на изразяване и на информация са основни права, но не са абсолютни. За да се избегне колизията между тях и да се осигури баланс между двете, са въведени критерии, въз основа на които да се прави обективна преценка за всеки конкретен случай. Критериите произтичат от трайната съдебна практика на двете най-висши съдилища в Европа и Конституционния съд на Република България.
  2. Посочването на критериите, по които се постига баланса между правото на защита на личните данни и свободата на изразяване и информация, като неизчерпателен списък, гарантира максимална прозрачност, единно тълкуване и прилагане, устойчивост и правна сигурност, които са основната гаранция срещу субективизъм при извършването на преценката за баланса.
  3. Разпоредбата на чл. 25з от ЗЗЛД представлява една цялостна система за уреждане на обществените отношения, свързани със съгласуването на правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване и информация, както предвиждат и съображение 153 и чл. 85 от Регламент (ЕС) 2016/679. Изваждането на който и да е елемент от нея (от една страна, критерии, по които се „съвместяват и съгласуват“ двете права, а от друга – изключения и дерогации в полза на свободата на изразяване и информация) ще доведе до дисбаланс и абсолютизиране на едното право за сметка на другото в нарушение на Конституцията на Република България, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Хартата на основните права на ЕС и Общият регламент относно защитата на данните.

Предвид изложените съображения считаме, че искането на народните представители за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД е неоснователно и необосновано и като такова, на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията на Република България, молим да постановите решение, с което да отхвърлите искането.“

 

Можете да споделите: