Проверихте ли дали са изтекли личните ви данни от Банка ДСК?

Порталът на Банка ДСК за проверка за изтичането на лични данни не получи популярността в медиите, на каквато се радва приложението на НАП, затова показвам как то работи

След като влезете в сайта на Банка ДСК намирате рубриката Новини. Разбира се, за улеснение на читателите на началната страница на www.duncheva.bg има директна връзка към портала на банката.

Ако предпочитате сайта на банката, намирате новината „Информация за клиенти на Банка ДСК във връзка с нарушение на сигурността на лични данни“. В текста й кликвате на линка Платформата се намира на адрес: https://dskbank.bg/справка-по-ззлд.

Ще трябва да попълните ЕГН, мобилен оператор и номер.

След това се появява съобщение, че заявката е приета и че ще получите текстово съобщение с резултат от направената от Вас проверка на посочения телефонен номер.

 

Следва и информация на банката:

Настоящата платформа е разработена в изпълнение на задълженията на Банка ДСК ЕАД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни.

В съобщение на интернет страницата ни, което може да намерите на следния адрес: https://dskbank.bg/новини-и-промоции/детайли/2019/09/04/информация-за-клиенти-на-банка-дск-във-връзка-с-нарушение-на-сигурността-на-лични-данни, сме предоставили информация относно установеното нарушение на сигурността на личните данни.

Бихме искали да отбележим, че проверката в платформата следва да бъде извършвана единствено по отношение на Вашите лични данни, като евентуални проверки за лични данни на трети лица, без основание за това, представляват нарушение на действащото законодателство. “

След това ще получите SMS с резултата.

Можете да споделите: