Банка ДСК публикува платформа за проверка дали сте сред 33 492 души с изтекли лични данни

На сайта на банката или на www.duncheva.bg можете да направите справката дали Ваши лични данни са били откраднати

Банка ДСК съобщи, че през м. май 2019 г. е установено нарушение на сигурността на личните данни, засягащо клиенти физически лица на Банка ДСК ЕАД, титуляри по ипотечни и жилищни кредити, отпуснати в периода преди 2016 г.

За това обстоятелство своевременно сме уведомили Комисия за защита на личните данни и Министерство на вътрешните работи и сме съдействали активно в хода на извършените от тях действия, казват от банката.

„От извършена вътрешна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността, е установено, че то е в резултат на физическа кражба на електронни копия на документи от 23 270 кредитни досиета на ипотечни и жилищни кредити. Пряко засегнати са 33 492 физически лица.  Не е засегната информация, свързана с депозити, движение по клиентски сметки или други банкови продукти и услуги. Няма нарушение на сигурността на информационни системи на Банка ДСК. изпълнение на задълженията на Банка ДСК ЕАД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и чл. 68 от Закона за защита на личните данни, е разработена платформа, на която може да бъде проверено дали Ваши лични данни са засегнати от описаното нарушение на сигурността. Платформата се намира на адрес: https://dskbank.bg/справка-по-ззлд

В заключение бихме искали да Ви уверим, че са предприети сериозни мерки за допълнителна защита на информацията, която Банка ДСК обработва и съхранява, от злонамерено човешко поведение.“

Можете да споделите: