КЗЛД напомня: съгласието е основание за обработване на лични данни при подписки, социологически проучвания или изпращане на електронни съобщения с цел предизборна агитация

Комисията за защита на личните данни напомни за съвместните указания с Централната избирателна комисия относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

КЗЛД напомни за съвместните указания с ЦИК, които представят правилата за обработване на лични данни и от участниците в местните избори.

В Указанията се казва: „Всички участници в изборния процес, независимо дали са публични органи или частноправни субекти, са задължени да обработват лични данни в съответствие с принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679:

  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите – събраните данни се обработват само за целта, за която са събрани (напр. лични данни, събрани за целите на сключване на трудов или граждански договор или за предоставяне на стоки и услуги, не могат да бъдат използвани за целите на списъка за регистрация или за предизборна агитация);
  • Свеждане на данните до минимум – целта следва да бъде постигната с минимално необходимите за това лични данни (напр. личните данни, събрани за целите на регистрация в ЦИК, не може да са повече от определените в ИК);
  • Ограничение на срока на съхранение – данните не могат да се обработват след като е отпаднало основанието за тяхното обработване;
  • Точност, цялостност и поверителност (напр. за да се гарантира, че се обработват коректни данни, с последните изменения и допълнения в ИК се предвиди извършване на проверка на самоличността на лицето, положило подпис в списъка за регистрация);
  • Отчетност – ясно документиране на предприетите действия по обработване на данните.“

В документа се обсъждат и различните правни основания за обработване на лични данни. Съществуват и случаи, при които съгласието е основното или единственото възможно основание за обработване на лични данни, като например при събиране на подписи в подкрепа на регистрация на политически субект в съответният вид избор, провеждане на социологически проучвания или изпращане на персонални електронни съобщения от политически субект или наета от него фирма по електронна поща, телефонни обаждания, кратки съобщения (SMS) или факс с цел предизборна агитация. Когато съгласието се използва като правно основание, Общият регламент изисква то да бъде дадено посредством ясно потвърждаващо действие и да е свободно изразено и информирано. Във всички случай, следва да е ясно указана възможността на субекта да оттегли по всяко време своето съгласие. Липсата на такава възможност е нарушение на правилата за обработване на лични данни. В същото време съгласно Общият регламент оттеглянето на съгласието има действие само за напред и не засяга законосъобразността на обработването преди това.

Можете да споделите: