Какво да проверите преди да дадете достъп до личните си данни на мобилно приложение

Ирландската Комисия за защита на данните публикува на сайта си указания, свързани с приложенията на Android и IOS и правата на потребителите от гледна точка на защитата на личните данни

На сайта си DPC публикува съвети към потребителите, свързани със събираните и съхранявани лични данни от мобилни приложения. Комисията препоръчва да проверите какъв достъп давате на приложение, когато то изисква определени разрешения. след като инсталирате приложението, можете също да прегледате настройките, съветват от комисията.

Различните приложения могат да изискват различни нива на достъп до лични данни или процеси в устройствата, които използват лични данни в зависимост от целите на обработката. Важно е винаги да си давате сметка за поисканата от вас информация и да се уверите, че знаете правата си по отношение на обработката на тази информация. Комисията посочва два документа, описващи правата на потребителите:

Харта на основните права на Европейския съюз

Член 8

Защита на личните данни

1.Всеки има право на защита на неговите лични данни.

2.Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и  правото да изиска поправянето им.

3.Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

Според Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) има шест основания за обработване на личните ви данни, пише ирландският надзорен орган:

Член 6

Законосъобразност на обработването

1.Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Буква е) на първа алинея не се прилага за обработването, което се извършва от публични органи при изпълнението на техните задачи.

Приложенията трябва да имат достъп само до данните или функцията на устройството, от които се нуждаят, за да предоставят услугата, която предлагат. Те трябва да поискат разрешение за това. Това може да включва достъп за функционалност на приложението, данни за контакт, местоположение, сензор на устройство като компас или детектор за движение, за целите на сигурността или поради маркетингови причини. Те обаче трябва да обяснят защо им се налага да използват данните или функциите на устройството. Те трябва да избягват използването на общи или стандартни причини, които често се предоставят от дадено устройство, за да се обяснят конкретните си нужди. Освен това приложенията трябва да имат достъп до данните само докато приложението се използва, а не непрекъснато.

Комисията дава линкове към ръководствата за разрешения за приложения и на Android, и на IOS. Тези ръководства могат да бъдат полезни, за да разберете защо приложението може да иска достъп до вашата информация или как и кога трябва да получат разрешение за това, казва DPC .

Разрешаване на достъп до приложенията на вашето устройство

Когато обмисляте дали да използвате някое приложение, трябва:

  • Първо проверете какво се случва с личните ви данни – защо приложението се нуждае от тях;
  • Имайте предвид какъв достъп давате на приложенията, когато ги изтегляте на устройството си;
  • Уверете се, че не предоставяте никаква лична информация, докато не разберете и не сте удовлетворени от това как тази информация ще бъде използвана;
  • Прегледайте разрешенията си за достъп в настройките на устройството; и
  • Ако не сте доволни, помислете дали да не се откажете от инсталирането на приложението или да откажете исканите разрешения при инсталацията или след това.
Можете да споделите: