Становище по проекта на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката

Проектът на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката се нуждае от преработване, допълнения и ново обсъждане

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентиран достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката.

Този документ се нуждае от по-подробна аргументация и обяснения и от двете институции. Самият факт, че Министерството на образованието и науката се е съгласило инструкцията да бъде публикувана за обществено обсъждане в настоящия й вид, е обезпокоителен.

Аргументът, че и досега ДАНС са имали достъп до информационните фондове на МОН, е несъстоятелен.

Текстът на чл. 3 от инструкцията, в който се казва, че  достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката се извършва при спазване на действащото в страната законодателство и вътрешноведомствените актове на двете ведомства трябва да се преработи, като се изброят подробно всички отнасящи се до този достъп закони, наредби, заповеди и постановления.

От 04.9.2018 г. до 03.10.2018 г. се е провело общественото обсъждане на инструкцията, свързана с  достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници“. В тази инструкция и по-точно в чл. 3 се посочва, че достъпът се извършва при спазване на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за митниците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.

И ДАНС, и МОН трябват да представят пред обществеността добре аргументиран текст на инструкцията, който да не подкопава доверието в компетентността и професионализма на работещите в двете институции. Това може да стане, ако предложеният текст бъде оттеглен, сериозно преработен и предложен за ново обществено обсъждане.

Можете да споделите: