ДАНС публикува проект на наредба за обработването на лични данни

Държавна агенция „Национална сигурност“ дава срок до 9 септември за становища по наредбата

В портала за обществени консултации https://www.strategy.bg са публикувани проект на наредба за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“ и  мотиви към проекта. В съобщението за общественото обсъждане се казва: „Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД, обн., ДВ, бр. 17 от 2019 г.) в националното ни законодателство са предвидени мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679, Общ регламент относно защитата на данните), както и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Въпреки че разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от ЗЗЛД предвижда, че този закон не се прилага за обработването на лични данни за целите на отбраната на страната и националната сигурност, доколкото в специален закон не е предвидено друго, същият намира приложение по отношение на дейности, осъществявани от структурни звена на Държавна агенция „Национална сигурност“, при които обработването на лични данни не се извършва за изпълнение на дейности по защита на националната сигурност, както и в случаи, когато това изрично е предвидено в закон.

В мотивите към проекта на Наредба са посочени примери в това отношение, както и други основания, налагащи преразглеждане на сега действащата Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“, като е направено разграничение между обработването на лични данни за изпълнение на дейностите по защита на националната сигурност и обработването на лични данни за други цели.“

Общественото обсъждане на проекта за Наредба за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция „Национална сигурност“ е с крайна дата 9 септември 2019 г.

Можете да споделите: