Готова е платформата за неформално обучение по защита на личните данни

С края на проекта става възможно развитието на различни обучения, например  на длъжностните лица по защита на личните данни

Завърши проектът „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +”, стана известно вчера.

Г-жа Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни и г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм +”, представиха  този нов канал за провеждането на обучения и инициативи за повишаване на осведомеността по защитата на личните данни. КЗЛД е  координатор на проекта, а дейностите са осъществявани в партньорство с органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS ONLUS.

Основната цел на проекта е да насърчи неформалното дигитално обучение и осведомеността в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни чрез осигуряването на единно облачно пространство за националните органи по защита на данните. Самата пилотна обучителна платформа – e-OpenSpace беше демонстрирана от г-жа Радосвета Драгнева от Софийския университет. Г-жа Драгнева показа функционалността и съдържанието, които създават непосредствена възможност за организиране на неформални цифрови обучения в областта на защитата на личните данни. Платформата е достъпна на адрес: www.eopen.cpdp.bg.

Представени бяха разработените по проекта интелектуални продукти: „Каталог на добрите практики в сферата на неформалното обучение на възрастни”; „Насоки за електронно осъществяване на неформални дигитални обучения в сферата на защитата на личните данни”; „Общ учебен план” и отворените образователни ресурси за неформално дигитално обучение по защита на данните към него; „Методология за валидиране на резултатите от проведенoто неформално дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни”.

Стойността на проекта е 357 719,35 лева (182 899 евро).

Можете да споделите: