Комисията за защита на личните данни отговори на предложението ми за удължаване на срока на обществената консултация

Комисията публикува „Справка за постъпили предложения в хода на обществената консултация по проекта на правилник на КЗЛД и на нейната администрация“

Днес на сайта на КЗЛД бе публикувано следното съобщение:

„През периода 17 юни – 17 юли 2019 г. Комисията за защита на личните данни проведе обществена консултация по проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, за срока на консултацията проектът беше публикуван на интернет страницата на КЗЛД и на Портала за обществени консултации. В Комисията постъпи едно-единствено предложение: срокът на обществената консултация да бъде удължен с две седмици поради липсата на достъп до интернет страницата на Комисията през периода 01-04 юли 2019 г. Предложението не е прието поради факта, че интернет страницата на КЗЛД не е била единственият канал, чрез който се осъществява публичната консултация през указания период на технически проблеми в комуникацията с Комисията – проектът на правилник и мотивите за приемането му са били достъпни до неограничен кръг от лица през целия период на консултацията чрез Портала за обществени консултации и не са постъпили предложения по отношение съдържанието му.“

Самият факт, че не са получени други предложения по проекта на правилник, според мен потвърждава тезата ми, че срокът на общественото обсъждане трябваше да бъде удължен. Най-малкото, за да могат повече хора да имат време да прочетат текста как работи комисията при разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни.

А сайтът на работеше още на 30 юни.

 

Можете да споделите: