Във Финландия влезе в сила закон за повторното използване на здравни и социални данни

Законът за вторичното ползване на здравни и социални данни влезе в сила във Финландия на 1 май 2019 г. Целта на закона е да направи използването на здравни и социални данни по-сигурно и в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Новият закон обхваща повторната употреба на личните социални и здравни данни в множество области, включително научните изследвания, събирането на статистически данни, дейностите за развитие и иновации, управлението и надзора от институциите в социалната сфера и здравеопазването, задълженията на държавните органи, обучението, управлението на знанията, съобщи Министерството на социалните въпроси и здравеопазването.

Законът ще позволи нови услуги за финландски и международни компании, ведомства, научноизследователски институти и изследователски групи, социални и здравни организации и доставчици на услуги.

Компаниите в областта на здравните технологии и наука ще могат да разширяват своята научноизследователска и развойна дейност във Финландия.

Новосъздаденият орган за издаване на разрешителни за данни ще започне дейността си в началото на 2020 г. Ще бъде изградена централизирана система за администриране на искания за информация и разрешителни за данни и за комуникация между органа по издаването на разрешителни и заявителя. Това ще гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния живот на лицата и сигурното използване на данни.

Законът за вторичното ползване на здравни и социални данни ще направи възможно използването им за цели, различни от първоначалните, заради които са били съхранявани.

Подчертава се значението му за изследователски дейности, свързани с превенцията на заболяванията и разработването на нови методи за лечение.

Можете да споделите: