Неделна разходка 23

Продължавам да разказвам смешни истории, свързани с GDPR и сигурността на личните данни в интернет, от сайтовете на местните администрации.

На 5 юни кметовете на трите столични района „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“ организираха  „Представяне на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“ в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230.

Ако съм имала някога някакви съмнения, че ръководителите на местните администрации нямат никаква идея какво представлява защитата на личните данни, вече нямам. И то при положение, че миналата година общината се похвали в медиите, че експертите й са се учили във Виена как се пазят лични данни. Големият смях започва от трите заповеди на кметовете за организиране за обсъждането, продължава при четене на съобщението на направление „Архитектура и градоустройство“  на Столична община и завършва в залата на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Започвам да чета съобщението на направление „Архитектура и градоустройство“ – то има собствена рубрика с политика за защита на личните данни, както и два линка към  наредби за обществените обсъждания, трябва да ги отворя, за да разбера, че едната е отменена.

Чл. 11. По време на общественото обсъждане по чл. 8, ал. 1, т. 3 се прави протокол, аудиозапис, а при наличие на техническа възможност и видеозапис и онлайн излъчване на дискусията. Протоколът, аудиозаписът, съответно видеозаписът, се публикуват на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район.

Така, Наредбата казва, че резултатите от общественото обсъждане са публични. Това означава, че всеки, изразил становище, може да възрази срещу обработката на неговите лични данни като посочи конкретни основания за това. И че за тази възможност трябва да бъде съобщено, както и начинът, по който може да стане това.

Дръжки. Няма и дума в съобщението. Продължавам с наредбата –

Подготвителни действия за представяне на документа или проекта и за провеждане на заключителна дискусия

Чл. 20. (5) Заповедта по ал. 2 се разгласява в деня на издаването с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, в административни сгради на засегнатите райони и кметства, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места и се публикува на електронните страници и в профилите в социалните мрежи на възложителя, на Направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район като се изпраща по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3 и на Камарата на архитектите в България. Съюза на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Информация за обявлението се изпраща и по електронната поща на списъка с управители на етажна собственост или управители на сдружения на собственици, регистрирани по ЗУЕС, наличен в съответния район.

Леле, тука се появиха публичните регистри – столична община дава достъп до регистър, за който дори не споменава в политиката си за защита на личните данни. Това се случва и в политиките на район Изгрев и Лозенец. За Средец разказвах миналата седмица – само ще добавя, че кметът на района поне не е оставила подписа си под заповедта за общественото обсъждане, както е направил кметът на Лозенец.

Да видим какво ни чака според наредбата на Заключителната дискусия

Чл. 24. (1) За участие в заключителната дискусия задължително се канят лицата, представили писмени мнения, становища и предложения представителите на професионални организации по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията и лицата по чл. 26, ал. 3.

(3) По време на заключителната дискусия се води протокол, който се подписва от лицето по чл. 20, ал. 3 и лицата по ал. 2, и аудиозапис. Участвалите граждани и представители на организации се вписват в присъствен лист.

Чудесно – а с информацията в този присъствен лист какво се случва? Защо въобще определяте длъжностни лица по защита на данните? Въпросът се отнася както за столичните райони, така и за университета – трябва да слушате както ви казват тези длъжностни лица. Въобще не мога да допусна, че те не са предупредили, че още при обявяването на общественото обсъждане трябва всички да бъдат предупредени как ще се обработват личните им данни. Дори и полицаите, извикани в залата, за да опазят неясно кого неизвестно от какво.

Можете да споделите: