30 юни наближава, а Министерството на културата праща на басейн декларациите за собствеността на медиите и полученото финансиране

Вместо Справка за отразяване на предложенията и становищата по проекта на Наредба за реда за подаване на декларациите и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), в портала за обществени консултации са качени коментарите по проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване

Според Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения „Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането…В декларацията по ал. 3 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществени поръчки, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори.“

Понеже 30-ти наближава, проверявам какво се случва на портала за обществени консултации strategy.bg и на сайта на министерството. Порталът трябва да съдържа Справка за отразяване на предложенията и становищата по проекта на Наредба. В тази справка трябва да е и моят коментар по наредбата – че министерството няма политика за защита на личните данни и че наредбата само преписва закона.

Вместо очаквания коментар обаче изтеглям справка по Проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване.

Поемам въздух и проверявам дали пък в Министерството на туризма не е търсената справка – не е. Продължавам с търсенията – според Закона:

„В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата създава публичния регистър по чл. 7в, ал. 1.

(2) До създаването на регистъра по ал. 1 декларациите по чл. 7а и 7б се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата утвърждава образците на декларациите по чл. 7а и 7б.

(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 7в, ал. 2.“

Според проекта на Наредба:

„В срок до 30 април 2019 г. Министерство на културата осигурява техническа възможност за подаване на декларациите по чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на министерството.“

Добре, чувствам се объркана и затова поглеждам сайта на Министерството на културата:

Декларациите по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, а. 1 и 2 от Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги могат да се подават по електронен път чрез сайта на Министерството на културата на адрес https://eventis.mc.government.bg:8443/ED/View1.jsp

За подаване на декларация по реда на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги е необходим електронен подпис.

Затова драги „доставчици на медийна услуга“, подострете електронния си подпис, поемете въздух и скачайте в басейна – дано в него да има вода.

 

Можете да споделите: