Неделна разходка 19

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днес продължавам да обикалям по сайтовете на кандидат-евродепутатите.

Според решението на ЦИК за жребия за определяне на поредните номера в бюлетината под номер 2 е коалиция ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ).

„Новото време“ има сайт, но той не работи.

НДСВ е над нещата – последната новина на страницата им в интернет е от 2017 година.

Коалицията „Път на младите“ обаче има интернет страница с много интересни Общи условия.

„Използвайки уебсайта и вписвайки доброволно личните си данни с цел информираност и доброволство декларирам, че:

Доброволно и информирано давам изричното си съгласие Коалиция “Път на младите” да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

  • работа в качеството ми на доброволец на коалицията;
  • с цел да получавам информация относно събития и действия на Коалицията;

Уведомен(а) съм, че:

– Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, образователна /избираема/, професионална /избираема/,  членство в организации и други социално ангажиращи дейности/;

– Достъп до личните ми данни ще имат: обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане), членове на Коалицията с цел ангажиране на доброволеца с доброволческа дейност;

– Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от:  2 /две/ години;

– След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:

  • данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
  • електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

– достъп до личните ми данни;

– коригиране (ако данните са неточни);

– изтриване (право „да бъда забравен“);

– ограничаване на обработването;

– преносимост на личните ми данни между отделни администратори;

– възражение срещу обработването на личните ми данни;

– жалба до надзорен орган;

– да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

– защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.“

Не стига, че сайтът изглежда като правен от четвъртокласник, а и съдържанието е като правено за някакви извънземни хора. Не е като за млади, защото е скучно, не е и за стари – никакви функционалности за хора с увреждания. Нямам време да изчета текстовете, но ми прави впечатление, че и Фейсбук профила на коалицията е същата скука.

Но да се върнем на GDPR – има разминаване между текста на Общите условия и текста на указанията за извършване на дарения. Т. е. не точно разминаване, а липса на информация какво се случва с данни като „имена, ЕГН и постоянен адрес“ на дарителя.

Черешката на тортата е линкът към общия регламент на сайта на КЗЛД. Най-смешното е, че в английската версия на сайта https://patnamladite.eu/en/home  няма линк към GDPR на английски, и Общи условия на английски няма.

Няма и информация за това кой управлява Фейсбук профила и какво се случва с данните там. Явно самите кандитат-евродепутати не харесват сайта, защото не видях нита един лайк на някои публикации.

Можете да споделите: