КЗЛД отправила официално предупреждение на фирма за нарушаване на GDPR преди регламентът да влезе в сила

С решение от 5 април Административният съд София град отмени решение №ППН-01-246/19.10.2018 г. на КЗЛД

Служител на куриерска фирма сбъркал името на изпращач на пратка, която впоследствие не била взета от получателя. Така жената, вписана като изпращач, разбрала, че нейните данни са използвани неправомерно. Това е накратко историята, заради която КЗЛД отправя официално предупреждение към куриерската фирма.

Съдът приема за безспорно установено, че с извършеното деяние на 03.02.2018 г. са нарушени правилата за защита на личните данни, като личните данни на заинтересованата страна са разкрити неправомерно на трето лице…

Съдът счита обаче, че неправилно така установеното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД. Това е така, тъй като деянието е извършено на 03.02.2018 г., когато приетата за нарушена разпоредба не е била действаща. Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, чиято разпоредба е приета за нарушена в диспозитива на процесното решение, е действащ в РБългария от 25.05.2018 г., съгласно чл.99, т.2 от същия. Съобразно разпоредбата на чл.142, ал.1 АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. Това не означава, че и квалификацията на нарушението се съобразява с действащите към момента на издаване на акта материалноправни норми. За да се приеме, че едно деяние е нарушение, то трябва да е обявено за такова с действаща към момента на извършването му правна норма, която да е приета за нарушена. Предвид това в случая извършеното нарушение е следвало да бъде квалифицирано като такова по действащите към момента на извършването му разпоредби. Следователно КЗЛД е следвало да приложи относимата към случая и действаща към 03.02.2018 г. разпоредба на ЗЗЛД. Като не е сторила това, а е приложила разпоредба, приета след това, за която не е предвидено обратно действие, макар и идентична по съдържание с действаща разпоредба на ЗЗЛД, но непосочена като такава, КЗЛД е приела решението си по т.1 в нарушение на материалния закон, което е основание за неговата отмяна в тази му част.

Отмяната на решението по т.1 води и до отмяната му в останалата част по т.2 и по т.3, доколкото, за да приложи мерките по чл.58, §2, б.“б“ от регламента административният орган се е позовал на приетото за извършено в т.1 нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД. След като съдът приема, че към 03.02.2018 г. дружествата не са извършили нарушение на чл.32, §2 от ОРЗД, тъй като тази разпоредба не е била действаща, то предприетите по отношение на тях мерки се явяват наложени без основание.

За пълнота на изложеното следва да се посочи, че правомощието на КЗЛД да прилага корективните мерки по чл.58, §2, б.“б“ от регламента е възникнало от 25.05.2018 г. След тази дата, дори и за нарушения, извършени преди същата, КЗЛД като надзорен орган има всички от посочените в тази разпоредба правомощия, приложими при констатирани нарушения. Комисията разполага с оперативна самостоятелност, като в съответствие с предоставените й функции преценява кое от корективните правомощия по чл.58, § 2 от регламента да упражни. Преценката следва да се основава на съображенията за целесъобразност и ефективност на решението при отчитане особеностите на всеки отделен случай и степента на засягане на интересите на конкретното физическо лице – субект на данни, както и на обществения интерес.

По тези съображения съдът счита, че оспореното решение е незаконосъобразно и като такова следва изцяло да бъде отменено.

Това са доводите на Административния съд София – град да отмени Решение №ППН-01-246/19.10.2018 г., постановено от Комисия за защита на личните данни. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните.

Можете да споделите: