Неделна разходка 18

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днес започвам да обикалям по сайтовете на кандидат-евродепутатите. Разбира се, ще проверя какво се случва и в резултат на минали коментари.

Първо влизам в сайта на ЦИК – трябва да съм обективна и затова искам да посетя сайтовете на кандидатите според някакъв неутрален критерий, свързан с дейността на комисията. Сайтът е твърде объркващ като подредба – намирам трудно решението за жребия за определяне на поредните номера в бюлетината.

Под номер 1 е коалицията ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА). Сайтът на НФСБ даже има рубрика ЗЛД, която съдържа Политика за поверителност и защита на личните данни.

Сайтът на ПП Средна Европейска класа не е актуализиран от януари 2018 г. и сигурно затова няма нищо за GDPR.

НФСБ трябва да актуализират Политиката си за поверителност в частта „Необходима информация за органа за защита, във връзка със събирането и обработката на лични данни“, ако искат да спазят GDPR. Още на 30 ноември 2018 г. Комисията за защита на личните данни обърна внимание на администраторите, че при изпълнение на задължението им за предоставяне на прозрачна информация на субектите на данни по чл. 12-14 от Регламент (ЕС) 2016/679, следва да използват ясен език, а информацията да бъде поднесена вярно и разбираемо. В съобщението на Комисията се казва, че предоставянето на информация за телефонен контакт с КЗЛД въвежда субектите на данни в заблуждение относно начина, по който могат да упражнят своите права. „Публикуването от страна на администраторите на невярна и заблуждаваща информация е нарушение на задължението за прозрачна комуникация със субектите на данни по чл. 12-14 и е пречка за ефективното упражняване на техните права. КЗЛД моли всички администратори, които са публикували информация за контакти с институцията, да проверят тяхната актуалност в съответствие с информацията, предоставената в раздела „Контакти” на сайта на КЗЛД“, казва комисията.

Сега да видим дали има промяна в единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове. Там е публикувана нова обява на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за обществено обсъждане. В Общите условия към Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.002 „Здраве и безопасност“, Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ се е появил раздел със следния текст:

РАЗДЕЛ XX. СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Чл. 104. Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), при реализиране на своите правомощия УО на ПМДР, упълномощените от него лица и БЕНЕФИЦИЕНТЪТ са длъжни да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство. 

За мен е необяснима появата на този текст точно на това място, при положение, че съществува РАЗДЕЛ. V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 29. При спазване на разпоредбите на раздел XIV от настоящите Общи условия, Управляващият орган, ДФЗ-РА, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, в срок от 5 (пет) години след датата на извършване на окончателното плащане. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, при спазване на същите изисквания за поверителност.

Чл. 30. Бенефициентът дава съгласието си Управляващият орган, ДФЗ-РА, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи по проекта.

 

Можете да споделите: