Неделна разходка 17

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днешните смешки са от единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове, Министерството на земеделието, храните и горите и ИАРА.

Порталът www.eufunds.bg съдържа информация за кандидати и изпълнители по европейските оперативни програми, затова ще го разгледам.

Почти веднага виждам публикувани документи за обществено обсъждане на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  Даден е имейл адрес за коментари и предложения. Докато търсех повече информация погледнах сайта на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Там има рубрика Контрол и събиране на данни, но тя е празна. Затова пък вижте как се казва рубриката за новини:

На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите потърсих дирекцията, която е УО на програмата.

Видях това:

Затова смятам на имейла за коментари да им изпратя следното предложение:

Здравейте,

Относно: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.006 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНИЯ ПОТЕНЦИАЛ“ В МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“, както и  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.005 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ В МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Уважаема г-жо/господине,

Видях обявите за обществените обсъждания  в информационния портал. Направи ми впечатление, че никъде в публикуваните документи не споменавате нито българския Закон за защита на личните данни, нито Общия регламент относно защита на личните данни.

Първоначално потърсих информация на сайта на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите също не намерих интересуващата ме информация как се обработват лични данни в процеса на изпълнение на оперативната програма. Такава не намерих и в раздела на  дирекцията, която е УО на програмата.

Смятам, че е напълно неуместно сайт на министерство да се намира на незащитен сървър и да показва неуместни картинки. Ако не знаете каква е връзката между тази картинка и личните данни, се обърнете към длъжностното лице на министерството.

Предлагам в публикуваните проекти на документи да включите текстове, които да осигурят прилагането на ЗЗЛД и ОРЗД.

С уважение:

Дунчева

Можете да споделите: