Неделна разходка 15

Продължавам всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днешните смешки са от разходка из сайтове на оперативни програми.

През седмицата участвах в събитие, организирано от фирма, спечелила проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Фирмата беше спестила от наем на зала, озвучаване, вода и кафе, но не това ще коментирам сега.

Първо ми дадоха да се запиша в присъствен лист, а след това и в лист, че съм получила папка с материали, както и в документ за заявяване на желание за участие на следващ етап от проекта. Дадоха  и брандирана химикалка. Попълних прилежно имена, телефон и електронна поща и започнах да търся реквизитите за запазване на моите лични данни. Защото се оказа, че искат и подписа ми. Гледах и от двете страни на листа – няма. Някъде мернах, че личните ми данни ще се събират, за да ги види Управляващия орган на програмата.

Попитах фирмата, няма ли още нещо за защитата на личните ми данни – казаха, че са регистриран в КЗЛД администратор. Отговорих, че не е достатъчно.

Репликираха ме, че формулярите са на Управляващия орган…

Така, отиваме на сайта на управляващия орган – на първо четене не виждам нищо относно темата, но след въвеждане на „лични данни“ излиза документ с подписа на Зорница Русинова, заместник- министър и РУО.

„…Съгласно разпоредбата на чл. 3.39 от договора за безвъзмездна помощ (по-нататък наречен само административния договор) задължение на страните по него е да запазят поверителността на всички данни, свързани с неговото изпълнение и отчитане в съответствие с клаузата на чл. 5 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година на Европейския парламент и на Съвета (наречен по-нататък само Общия регламент).

В изпълнение на сключения договор бенефициентът е:

  1. Администратор на лични данни. (Напр. в качеството му на работодател спрямо данните, необходими за уреждане на трудовите правоотношения; на възложител по договори за обществени поръчки/за избор на изпълнители/ подизпълнители; доставчик на услуги и др.)
  2. Обработващ, извън случаите когато действа като администратор и събира данни от името на УО в съответствие с дадени от него указания. (При обработването на данни, свързани напр. с характеристиките на представителите на целевата група, като пол, етническа принадлежност, социален статус)…“

Супер, интересно защо бенефициентът се прави за неразбрал за този анекс.

Да не забравя – ИСУН 2020 се намира на незащитен сървър и вече не мога да намеря договорите с бенефициентите. Много полезна инициатива в годината на избори.

Можете да споделите: