Становище на КЗЛД за сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал

След последните промени в закона, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува  становище относно прилагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал.

Във връзка с промените в Закона за защита на личните данни, КЗЛД изрази следното  становище относно прилагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал:

„1. Срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал по чл. 25к от ЗЗЛД започва да тече от момента на окончателно приключване на визираните процедури, съответно след изтичане на сроковете за тяхното обжалване.

  1. Съществуваправна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата за работа. При тази хипотеза субектът на данни има право по всяко време и без да излага причини да оттегли своето съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на данните трябвада бъде преустановено, като същите следва да бъдат изтрити или унищожени от администратора на лични данни.”

Stanoviste_KZLD_CVs_Retention_29_03_2019

Можете да споделите: