КЗЛД публикува превода на Указанията за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите на СЕ

КЗЛД публикува превода на  Указанията за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите на СЕ. Указанията са в рубриката „Насоки“ на сайта на Комисията за защита на личните данни, подрубрика Съвет на Европа.

КЗЛД публикува преведени на български  Указания за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите.

Във въведението на указанията се казва:

Настоящите Указания представляват подбор от стандарти на Съвета на Европа („Съветът“) и на Европейския съд по правата на човека („Съдът“), касаещи защитата на неприкосновеността на личния живот на физическите лица в медиите, включително и на публично известните. Същите включват и принципите на защита на личните данни, базиращи се на различни регулаторни инструменти и водещи практики.

Що се отнася до стандартите за балансиране и съвместно укрепване на правата на личен живот и свободата на словото, те са структурирани в пет раздела и първият от тях дава обобщение на правото на свободно слово, ролята на медиите и понятието за отговорна журналистика. След това те разработват концепцията за личния живот и условията за публикуване на въпроси от лично естество, давайки конкретни примери на случаи, в които се публикуват репортажи за личния живот. На последно място, документът съдържа ключови стандарти за защита на неприкосновеността на личния живот когато се отразяват престъпни деяния. Има и един допълнителен раздел за значението на журналистическите етични кодекси и други инструменти за саморегулация.

Указанията са насочени към журналистите и други професионални дейци в медиите, като целта им е да помогнат в практическото приложение на споменатите стандарти в конкретните случаи, свързани с етиката. Поради тази причина, Указанията не съдържат детайли относно преценката за баланс на правата.

Позоваването на съдебната практика е включено в последния раздел на Указанията за тези, които се интересуват от проучване на съдебните решения и квази правни норми на Съвета.

Указанията са насочени единствено към съществуващите стандарти на Съвета и на Съда (и частично адресира принципите за защита на личните данни, чрез най-добри практики и стандарти на национално и европейско ниво). Те нито въвеждат нови стандарти, нито имат правна сила. Указанията следва да се смятат за инструмент, даващ съвети. С оглед на това те да бъдат ясни, кратки и разбираеми за ползващия ги, Указанията се фокусират върху най-основните моменти от защитата на неприкосновеността на личния живот в медиите. Насърчават се журналистите, които ги използват, да предоставят обратна информация, като Указанията подлежат на по-нататъшни актуализации и бъдещи подобрения.

Guidelines_on_Safeguarding_Privacy_in_the_Media_Bg

Можете да споделите: