КЗЛД публикува анкети за прилагането на GDPR и малките и средните предприятия

Комисията за защита на личните данни е координатор на международния проект „SMEDATA”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на проучване, чиято цел е да събере информация за предизвикателствата, които имат микро, малките и средните предприятия (МСП) и техните асоциации.

КЗЛД кани представителите на МСП и техните асоциации да се включат в проучването чрез попълване на анкета на сайта на проекта: за представители на МСП и за представители на асоциации на МСП.

Резултатите от проучването, което се извършва изцяло и само на анонимен принцип, ще бъдат използвани единствено с оглед разработването на предвидените по проекта учебни и лекционни материали в помощ на МСП, инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността, както и мобилно приложение за гражданите и бизнеса.

Целта на анкетите е да се получи информация за предизвикателствата, които бизнесът, и по-специално МСП, техните обединения, както и правните им експерти срещат във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.

Анкетите са анонимни и не са свързани с публичните функции на българския и италианския надзорен орган, участващи в проектния консорциум.

На сайта пише още, че очакваните резултати от проекта са:

  • Високо ниво на информираност относно настоящите правила за защита на данните сред МСП и техните сдружения, включително техните юрисконсулти, както и всички представители на обществото
  • Изграждане на капацитет по въпросите на защитата на данните с мултиплициращ ефект за ръководството, юристите и персонала на МСП, техните сдружения, както и други организации, представляващи МСП
  • Осигуряване на устойчиво и ефективно секторно съответствие с GDPR от бизнес организациите чрез разработването и прилагането на инструмент за самооценка и повишаване на осведомеността
  • Обмяна на опит и добри практики между партньорите по проекта, участниците в международните конференции и обучения, както и други заинтересовани страни

Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.

Можете да споделите: