Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

Комисията за защита на личните данни публикува съобщение за установен опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

КЗЛД уведомява всички граждани и администратори на лични данни за опит за незаконно събиране на лични данни.

Във връзка с открита в интернет информация относно дейността на дружеството ДАТАРЕГИСТЪР.БГ ООД, видно от неговия интернет сайт (www.dataregister.bg) може да се направи обосновано предположение за извършване на противоправно действие от страна на визираното дружество, изразяващо се в незаконосъобразно събиране и разпространение на данни за администраторите на лични данни в Република България под името „Национален регистър на Администраторите на лични данни”, което въвежда в заблуждение, че това е тяхно задължение.

КЗЛД за пореден път информира всички администратори на лични данни, че от 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД и се преустановява поддържането на публичните регистри на АЛД. От 25 май 2018 г. е преустановен достъпът до Информационната система на КЗЛД за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД).

КЗЛД предупреждава администраторите на лични данни да внимават каква информация и на кого я предоставят.

За извършеното нарушение са уведомени компетентните български органи и медии.

Да видим какво съдържа сайтът на частния регистър.

Авторите му предлагат :

Възможност за свободно търсене и справки, без необходимост от предварителна регистрация

Всеки потребител (субект на данни) ще може бързо и лесно да провери в Регистъра как съответния АЛД обработва неговите лични данни – работодател, магазин, вкл. онлайн магазин, банка, застраховател, заведение, училище, детска градина, болница, уеб сайт, спортен клуб, доставчик на услуги, институция и др.

Всеки АЛД, регистриран в публичния регистър на КЗЛД към 24.05.2018, получава предварително създаден акаунт, като трябва само да заяви достъп до него. С цел избягването на злоупотреби, верифицирането на акаунт става с превод на символичната сума от 1 лв. от банкова сметка, открита на името на АЛД. Преводи на каса или от банкови сметки на името на други лица не се допускат.

Посредством Регистъра всеки АЛД получава своя индивидуална автоматизирана платформа за управление на всички дейности по обработка на лични данни

Всеки АЛД може да посочи в Регистъра какви лични данни обработва, за какви цели, на какво основание, на какви субекти на данни и какви са предприетите мерки за защита

Възможност всеки АЛД да публикува своите политики и мерки за защита на личните данни, както и изискуемите от закона форми за съгласие, оттегляне на съгласието и др. Това е особено удобно за АЛД, които нямат свой собствен уеб сайт и са уязвими при проверка.

Всеки АЛД може да избира дали въведените от него информация и политики относно обработването на лични данни да са видими за третите лица при справка

Възможност един потребител да регистрира и управлява акаунти за няколко АЛД. Това е значително улеснение за хората, които имат няколко бизнеса.

Възможност всеки АЛД да даде контактите на своето DPО.

Можете да споделите: