Парламентът прие голяма част от промените в Закона за защита на личните данни

Почти всички промени в Закона за защита на личните данни бяха приети на второ четене от парламента.

Очаква се утре пленарната зала да гласува окончателно законопроекта.

Комисията за защита на личните данни сега трябва да изготви предвидените в закона наредби и правилника си.

Още преди публикуването на тези документи в „Държавен вестник“ може да започне и работата по изготвяне на секторните Кодекси за поведение, които да се спазват от сдружения и други структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Един качествено изготвен Кодекс за поведение ще даде ориентирите за прилагането на GDPR както за  лицата, чиито лични данни се обработват, така и за съответния бранш.

Напомням какви са ползите и предимствата от Кодексите за поведение.

Присъединяването към кодекс за поведение има редица предимства за администраторите или обработващите лични данни:

– Може да се използва като доказателство за използването на подходящи мерки за доказване на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679;

– Може да гарантира спазването на изискването по чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на обработващите лични данни;

– Може да установява конкретни параметри на задълженията на администратора и обработващия и да насърчава прилагането на добри практики;

– Може да се използва като основание за трансфер на данни;

– Може да въведе извънсъдебни производства и другите процедури за разрешаване на спорове между администраторите и субектите на данни, без да засяга правомощията на надзорния орган;

– Може да се използва като доказателство за намаляване на потенциални глоби и санкции.

Всички тези предимства важат и за журналистическата професия.

Така ще се преодолеят опасенията от становището на Програма „Достъп до информация“, че в Закона за защита на личните данни не е спазено изискваното от GDPR  „равновесие между основните права“.

Можете да споделите: