Становище на КЗЛД относно прилагането на GDPR от съдебната власт

„Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда специфичен правен режим за съдилищата, който се характеризира с изразен дуализъм в качеството им на администратори на лични данни. От една страна те обработват лични данни при изпълнение на „съдебните“ си функции, а от друга като „обикновени“ администратори на лични данни.“

Това е становището на КЗЛД относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) в съдебната власт. Стоновището е публикувано в последния брой на бюлетина на комисията. В него се казва още:

„Правният дуализъм намира отражение и в надзорния механизъм по прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 . Комисията за защита на личните данни е органът, който наблюдава и осигурява прилагането на правилата за обработване на лични данни от съдилищата в качеството им на „обикновени“ администратори (т. нар. общ надзор). В законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), който предстои да бъде разгледан на второ четене от Народното събрание, е предвидено, Инспекторатът към ВСС да осъществява надзор върху обработването на лични данни от съдилищата, прокуратурата и следствените органи, когато действат при изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт, включително да разглежда жалби на физически лица във връзка с обработването на личните им данни (т. нар. особен надзор).

При определянето на сроковете за съхранение на лични данни е приложим принципът за „ограничение на съхранението“, визиран в чл. 5, § 1, буква „д“ от Регламента, а именно, доколкото сроковете не са нормативно определени, личните данни следва се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.“

Становището на КЗЛД  е издадено във връзка с писмо /вх. № НДМСПО-17-865/12.10.2018 г./ от Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което информират, че са сезирани от Районен съд – Пловдив с искане за даване на разяснения и указания относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 , както и за определянето на сроковете за съхранение на лични данни в процеса по обработването им от органите на съдебната власт. Визираното писмо е свързано с предходно искане от страна на ВСС за издаване на указания до всички съдебни органи в страната, с оглед еднаквото и точно обработване на личните данни на физическите лица в рамките на досъдебните и съдебни производства, както и на магистратите и служителите в съдебната система, в отговор на което, КЗЛД се е произнесла със становище с рег. № НДМСПО-17-192/21.03.2018 г.

Можете да споделите: