Платформата SELFIE е предназначена за използване в училище и не събира лични данни

Започна прилагането на SELFIE, една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, представен от ЕК през януари тази година.

Европейската комисия представи миналата седмица инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях. В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Всички заинтересовани училища (прогимназиални, гимназиални и професионални училища) могат да се регистрират на платформата SELFIE и да направят самооценката. Целта на Комисията е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища.

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, учениците, учителите и ръководството се приканват да размишляват върху поредица кратки твърдения, чиято цел е да се оцени използването на технологии в преподаването и ученето. Инструментът включва различни модули, като училищата могат да избират между поредица от незадължителни твърдения и да добавят до осем въпроса, които са съобразени с техните нужди и приоритети. Попълването на въпросника отнема между 20 и 30 минути. След това училището получава изготвен специално за него доклад с резултатите. След това докладът за училището, получен чрез SELFIE, може да бъде използван за диалог в училищната общност, за да се определят стъпките за повишаване на използването на цифрови технологии с цел по-добро учене. Това може да включва например специално обучение за учителите или подкрепа за учениците по въпроси като безопасността в интернет. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни. При използването на инструмента не се събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране на училища или образователни системи.

Планът за действие в областта на цифровото образование на ЕК включва 11 действия за подпомагане на използването на технологии и развитие на цифровите компетенции в образованието.

Планът има три приоритета, които определят мерки, които да помогнат на държавите-членки на ЕС да отговорят на предизвикателствата и възможностите за образование в дигиталната ера:

Приоритет 1: По-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене

Приоритет 2: Развиване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

Приоритет 3: Подобряване на образователните системи чрез по-добър анализ на данни и предвиждане

Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето. Цифровите умения са основно умение, също както и езиковата и математическата грамотност.

 

Можете да споделите: