КЗЛД: Без имена на непълнолетните деца в декларациите на магистратите

„Публикуването на имената на ненавършилите пълнолетие деца на декларатора е прекомерно и не отговаря на принципното изискване за завишена защита на правата и интересите на децата.“ Това отговори Комисията за защита на личните данни на запитване на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС)  относно прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) при изпълнение на разпоредбите на Закона за съдебната власт в частта за публикуване на декларациите за имущество и интереси на магистратите.

Комисията се аргументира, че както Общият регламент, така и редица други нормативни актове в ЕС и на национално ниво въвеждат завишена защита на правата и интересите на децата. Публикуването на техните имена би било прекомерно и не може да бъде оправдано с обществен интерес. Важно е също така да се има предвид, че публичните органи, компетентни да извършат проверка за верността и пълнотата на декларираните факти, имат пълен достъп не само до трите имена, но и до ЕГН на ненавършилите пълнолетие деца на декларатора, съответно имат възможност да установят евентуални нарушения, укриване на доходи и имущество и т.н. и да потърсят отговорност от съответния магистрат или друго лице, заемащо висша публична длъжност.

Становища на КЗЛД

Ще проследя дали Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще поиска становището на КЗЛД и по другата декларация, които попълват съдии и прокурори – по чл.195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Декларацията, която е публична, съдържа информация за членство в „организации и общества, вкл. тайни и/или неформални организации и общества и за членство в юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества и обединения.“ Правилата за водене на регистъра на тези декларации са приети от Съдийската колегия на ВСС на 25.10.2016 г. и от Прокурорската колегия на ВСС на 21.09.2016 г. В тези правила естествено е записано, че декларациите са съобразени с изискванията на ЗЗЛД, но те не са съобразени с Общия регламент – нито като права на лицата, за които се отнасят, нито в частта на срокове за съхранение на информацията. Въобще не говорим как е възможно в 21 век да се качват в интернет сканирани ръчно попълнени листове. Иначе самите декларации са доста забавно четиво – съдии и прокурори декларират участие в ловни дружинки, бридж клубове, етажна собственост, споделят житейски проблеми – например с доставчик на електроенергия. Даже декларират кога за напуснали фитнес клуба си, защото е промяна в декларирано обстоятелство.

Можете да споделите: