FRA публикува актуален наръчник по европейско право за защита на данните

Агенцията на ЕС за основните права (FRA), намираща се във Виена, публикува наръчник по европейско право за защита на данните. Сериозният обзор на законодателството съдържа и примери от практиката на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека.

Handbook

Освен коментари на Общия регламент относно защитата на данните GDPR  наръчникът съдържа представяне на Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.

Директива 680 остана встрани от обществения интерес, фокусиран върху Общия регламент за защита на данните – GDPR.

Наръчникът представя и двата документа и връзките между тях.

Особено важно в ситуацията в момента у нас е текстът на съображение 16 на директива 680: Настоящата директива не засяга принципа на публичен достъп до официални документи. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 лични данни в официални документи, държани от публичен орган или публична или частна структура за изпълнение на задача от обществен интерес, могат да бъдат разкривани от този орган или структура в съответствие с правото на Съюза или на държава членка, на което се подчинява публичният орган или структура, за да се съгласува публичният достъп до официални документи с правото на защита на личните данни.

Можете да споделите: