Прозрачност за клиенти и служители – в основата на доверието остава отговорът на въпроса „Какво?“

Не е достатъчно да информирате субектите на данни за техните права в декларативен стил на интернет страницата си. Те могат да имат основателни искания за достъп и корекция на данните си в редица случаи:

– да знаят какви данни, отнасящи се до тях, се обработват и с каква цел;

– срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;

– да ограничат обработката на техните данни (например, ако се оспорва законосъобразността на такава обработка);

– поправяне неверни лични данни, отнасящи се до тях;

– спиране на обработката на техните данни за целите на директния маркетинг или за предоставяне на други лица;

– изтриване на всички данни, отнасящи се до тях;

– правото на жалба до надзорен орган;

Също така не забравяйте да им съобщите за всяко поправяне или изтриване на лични данни или за ограничаване на обработката до всички получатели, на които тези лични данни са били разкрити.

Когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, той може да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

– субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

–  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които администраторът има възможност да откаже да изтрие данните, например когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

– за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;

– за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;

– за целите на общественото здраве;

– архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;

– за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Можете да споделите: