Новите 5 Ws на GDPR

GDPR съдържа няколко принципа, свързани с обработката на лични данни. Тези принципи трябва да бъдат вашите ориентири, когато решавате кои лични данни да събирате и защо, къде да ги съхранявате, как да се справите с тях, какво правите с тях и кога да ги изтриете, след като вече не са необходими.

Как да се съобразя с GDPR?

В това отношение винаги трябва да:

– обработвате данни на законна основа, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните

– посочвате изрично законните цели за събиране и обработка на данни

– събирате само такива данни, които са уместни и необходими за целите, за които се обработват

– поддържате данните точни и актуални

– съхранявате личните данни за срок, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват

– защитите личните данни срещу неразрешено или незаконно обработване, случайна загуба или унищожаване

– можете да докажете съответствие с горепосочените принципи