Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни е отменена

В „Държавен вестник“ брой 43,  от 25.5.2018 г. е публикувана Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=126761

Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.)

§1. Отменя се Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.).

Заключителна разпоредба

§2. Наредбата за отменяне на Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013 г.) е приета с Решение на Комисията за защита на личните данни от 18.05.2018 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г.

https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=48

Можете да споделите: