Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни?

Защо е нужно да бъде променен Законът за защита на личните данни, след като Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) се прилага директно?
Според съображение 153 на Регламент 2016/679 правото на държавите-членки следва да съвместява разпоредбите, уреждащи свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, включително за журналистически, академични, художествени или литературни цели, и правото на защита на личните данни. Обработването на лични данни единствено за журналистически цели или за академично, художествено или литературно изразяване подлежи на дерогации или освобождаване от изискванията на някои разпоредби на регламента, за да се съчетае при необходимост правото на защита на личните данни с правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, заложени в член 11 от Хартата на основните права на ЕС.


Чл. 11 от Харта на основните права на ЕС
Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.
2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.

Това следва да се прилага по-специално по отношение на обработването на лични данни в аудио визуалната област и в новинарските архиви и библиотеките с печатни издания. Поради това държавите членки следва да приемат законодателни мерки, с които да определят освобождаванията и дерогациите, необходими за постигането на баланс между тези основни права. Държавите членки следва да приемат такива освобождавания и дерогации от общите принципи, правата на субекта на данните, администратора и обработващия лични данни, предаването на лични данни на трети държави или международни организации, независимостта на надзорните органи, сътрудничеството и съгласуваността и специалните случаи на обработване на данни.
Чл. 85 GDPR: Обработване и свобода на изразяване и информация
1.Държавите членки съгласуват със закон правото на защита на личните данни в съответствие с настоящия регламент с правото на свобода на изразяване и информация, включително обработването за журналистически цели и за целите на академичното, художественото, или литературното изразяване.
2.За обработването, извършено за журналистически цели и за целите на академичното, художественото, или литературното изразяване, държавите членки предвиждат изключения или дерогации от глава II (принципи), глава III (права на субекта на данни), глава IV (администратор и обработващ лични данни), глава V (предаване на лични данни на трети държави и международни организации), глава VI (независими надзорни органи), глава VII (сътрудничество и съгласуваност) и глава IX (особени ситуации на обработване на данни), ако те са необходими за съгласуване на правото на защита на личните данни със свободата на изразяване и информация.

ZIDZZLD_Motivi

Можете да споделите: