Как да ползваме данъчното облекчение за деца

В момента тече срокът за подаване на декларации при работодател

До края на декември 2021 година се подават декларациите, чрез които се ползва данъчното облекчение за деца при работодател.

Важно е преди да започнем да попълваме формуляра, да проверим за просрочени задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Затова ни трябва поне ПИК код от НАП и съответно имейл адрес. Проверката с код е само за личните задължения. Ако по причина, посочена по-долу в текста, и двамата родители ще ползват облекчението, и двамата трябва да си извадят ПИК кодове. Важно е да се знае, че освен данъци и осигуровки, НАП принудително събира просрочени суми и глоби на общини, съдилища и КАТ.

Националната агенция за приходите събира задължения, наложени или установени от органите на МВР, които не са платени в срока за доброволно плащане, посочен в съответния административен акт – фиш, електронен фиш или в наказателно постановление.

В случай, че не платите наложената санкция в срока за доброволно плащане, информационната система на МВР автоматично изпраща данни за вашето задължение към информационната система на НАП. Тогава сумата подлежи на принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. След изтичане на срока за доброволно плащане, средствата за погасяване на задължението чрез плащане следва да бъдат превеждани по банковата сметка за принудително събиране на компетентната ТД на НАП, съобразно разпоредбата на чл. 8 от ДОПК /Вижте Плащане след срока/.

Ако вече имате ПИК или електронен подпис, влизате в портала на НАП.

Там има рубрика Плащане и изчисляване. Влизате с електронен подпис или ПИК

Показва се Справка за задълженията и плащанията

Тук ще се появи просрочието, което чака публичният изпълнител.

След като платите задължението, подлежащо на принудително изпълнение, можете да започнете да попълвате декларацията, която ще подавате пред работодателя си.

Затова проверете какви са Условията за ползване на данъчното облекчение за деца: 

Може да ползва данъчни облекчения местно или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство /ЕИП/*, ако към 31 декември 2021 г. е:

  • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
  • настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
  • член на семействата на роднини или близки – при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца, или
  • приемен родител – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към 31 декември 2021 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП; да не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва и за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2021 г. Не се взема предвид кога е навършено пълнолетието или в кой месец е родено детето. То обаче не трябва да е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Еднократно само за доходите от 2021 г. сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца са: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. за три и повече деца, като родителите ще получат съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е 900 лв., допълнително ще разкажа за тази декларация.

Пред работодателя по основния трудов договор декларацията се подава в периода от 30 ноември до 31 декември 2021 г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2022 г.

Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 3 май 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

В сайта си НАП публикува отговорите на най-често задаваните въпроси от родители във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Въпроси и отговори за родители за данъчните облекчения

Например:

Имаме ли право на данъчно облекчение за две деца за 2021 г., като се има предвид, че всеки от родителите получава минималната работна заплата? 

Данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва отстъпката за 2021 г.  Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Например, ако и двамата родители са на минимална работна заплата и формираната годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на всеки от тях е 7000 лв., при положение че няма да ползват други данъчни облекчения, биха могли да процедират по следния начин:

  • Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател към 31.12.2021 г. до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (7000 лв.). Изчисленията, свързани с ползването на облекчението, се извършват от работодателя на база представените от служителя документи.
  • Разликата от 2000 лв. до допустимия в закона размер на данъчното облекчение за две деца (9000 лв.) може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г., независимо от факта, че същият има доходи само по трудови правоотношения. 

ВАЖНО! Когато размерът на данъчното облекчение за деца е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на декларатора, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер според броя на децата.

Винаги се подава декларация за всички непълнолетни лица.

НАП публикува отговорите на най-често задаваните въпроси от счетоводители и работодатели във връзка с новите размери на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

Въпроси и отговори за счетоводители/работодатели за данъчните облекчения

* Европейското икономическо пространство (ЕИП) обединява държавите – членки на ЕС, и трите членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия)

На 22 ноември 2022 г. НАП публикува новите образци на декларациите за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година.