Лойд срещу Google – ето съдебното решение

Върховният съд на Обединеното кралство: искът се основава единствено на член 13 от DPA от 1998 г., който предвижда, че „Физическо лице, което претърпява щети поради някакво нарушение от страна на администратор на лични данни на някои от изискванията на този закон, има право на обезщетение от администратора на лични данни за тази вреда“. При правилното тълкуване на този раздел терминът „щета“ се отнася до материални щети (напр финансова загуба) или психически стрес, … причинен от незаконно обработване на лични данни в нарушение на Закона, а не към самото такова незаконно обработване

Върховният съд на Обединеното кралство отхвърли „опита за възстановяване“ на щети, без да се доказва какви, какво е незаконното обработване на лични данни на физическото лице или дали в резултат на такава незаконна обработка има материални щети или психическо страдание.

В жалбата си ищецът Ричард Лойд предявява иск срещу Google LLC и иска обезщетение съгласно раздел 13 от Закона за защита на данните от 1998 г. за щети, за които се твърди, че са понесени от потребители на Apple iPhone в резултат на незаконна обработка от Google на личните им данни в нарушение на изискванията на закона.

Искът се основава на твърдението, че в продължение на няколко месеца в края на 2011 г. и началото на 2012 г. Google тайно проследява поведението в интернет на около 4 милиона потребители на Apple iPhone в Англия и Уелс и използва данните, събирани без знанието или съгласието на потребителите, за търговски цели (чрез разрешаване на рекламодателите за насочване на реклами към потребители въз основа на тяхната история на сърфиране).

В решението се казва, че Парламентът не е приел законодателство, предвиждащо действия, при които едно лице може да иска обезщетение от името на група хора, засегнати по подобен начин чрез предполагаеми неправомерни действия. Г-н Лойд обаче използва процедура, позволяваща предявяване на иск от (или срещу) едно или повече лица като представители на други, които имат „същите интереси“ към иска. Г-н Лойд се позовава на „същите интереси“ и в този случай и че тази процедура може да се използва за възстановяване на суми за щети за всяко лице, чиито права за защита на личните данни са били нарушени, без да се проучат индивидуалните обстоятелства.

Предложена е сума от £750 на човек, което, умножено по броя на хората, които г-н Лойд твърди, че представлява, би довело до щети от порядъка на £3 милиарда.

Според съда в този случай е можело чрез иска да се установи дали Google е нарушил Закона от 1998 г. като основание за предявяване на индивидуални искове за обезщетение. Ищецът не е предложил такава двуетапна процедура. .. Вместо това ищецът твърди, че може да се присъди еднакъв размер на обезщетението на всеки, без необходимостта от доказване на каквито и да било факти, специфични за това лице, пише в мотивите на съда.

Можете да споделите: