До 5 октомври се приемат становища по Методиката за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация

Проектът е на Държавна агенция „Електронно управление“

Държавна агенция „Електронно управление“ публикува на сайта си покана за становища по проекта. За съжаление няма да можем да ги видим, защото методиката не е публикувана в портала за обществени консултации.

Новината не намерих и на английски

Ето и съобщението на агенцията от 21 септември:

„Държавна агенция „Електронно управление“ изготви Проект на Методика за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл. 7 – чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Проектът на Методика е в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 27 август 2021 г., за уведомяване на схеми за електронна идентификация.

Целта на Методиката е да регламентира процедурата за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл.7-чл.9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г., с оглед извършване на уведомяване по чл. 9 от посочения регламент. Проверка се извършва по отношение на схеми, които се основават на услуга за електронна идентификация, вписана от Комисията за регулиране на съобщенията в Доверителния списък по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. като удостоверителна услуга с национално покритие.

Проверката се инициира от лице, което е доставчик на гореспоменатата услуга, и което е поискало за неговата схема за електронна идентификация да бъде извършено уведомяване по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. Целта на уведомяването е средствата за електронна идентификация, издавани в рамките на схемата за електронна идентификация, за която се иска уведомяване, да бъдат признати на територията на Европейския съюз при заявяване на он лайн услуги, предоставяни от публичния сектор. По този начин българските граждани и юридически лица ще могат да се ползват от он лайн услугите, предоставяни в държавите – членки на ЕС.

Проверката се извършва от екип, назначен със заповед на председателя на ДАЕУ.

В Методиката се описани изискванията, които се проверяват от екипа, документацията, която се предоставя от лицето, поискало извършването на уведомяване по чл. 9 от Регламента, както и решенията, които се постановяват.
Изрично е предвидена възможност, за предварително уведомяване и извършване на партньорска проверка на схемата за електронна идентификация от другите държави – членки на ЕС по смисъла на  Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

До 05.10.2021 г. всички заинтересовани страни могат да предоставят становище по Проекта на Методика в деловодството на ДАЕУ или на e-mail: mail@e-gov.bg.“

Проект на Методика за проверка на частни схеми за е-идентификация

Образец на Заявление

 

 

Можете да споделите: