Валери Борисов търси обратната връзка чрез демонстрации

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронното управление на компютъра ми изглежда така – S 1. B qn. 2 ce cuaAaea Hoea a,4. 3: „(3) fltpar.rvex aAMhHxcrparop Ha AaHHU e u nt4t\e no .rr. L, ar. 2, K.raro B 3axoH e npeABnAeHO AaHHITe, KOhro o6pa60rsa,4a yr{acrear B aAMt,lHUCTpar!4BHO nporaao4creo.“ 5 2. Cla4aea ce HoB,{n. 52a: „{errpaaurupaHa cucrema 3a ynpaBneHre Ha pergrcrpx tln. 52a. (1) flpegce.qarensr Ha .0,bpxaBHa areHqh, ,,Eaexrponuo ynpaoreuue,, cb3AaBa noAArpx

Това пък е Законопроект за допълнение на Закона за Административните нарушения и наказания „(3) Apnnr,r uncrparh BHoHaKa3aren Ho npo!43BoAcrBo He Moxe Aa ce o6paayea, a cnyua ve HapyureHheTo npeAcTasnsBa HenpeAcTaBsHe Ha H3hCKyeM no 3aROH AOKyMeHT ,hqeTo e nonyq’4’o orKa3, BK’n0qure’nHo Mb.4qanhB orKa3, 3a h3AaBaHero My, B HapyueHhe Ha va.2, aa. 1 vlAU Ha v.A. 11 0r 3axona 3a e.re*TpoHHoro ynpaBneHhe. orpa,uverrero 3a craprhpaHe Ha aAMhH hcrparhBHoHa*a3aren Ho npoh3BoAfiBo ce nphnara B paMKhre Ha eAHa roAhHa cneA nonyveurn orxa:.“

Това са законопроекти, които според единия от вносителите им Ивайло Мирчев са много важни за електронното управление. Не мога да ги публикувам, за да могат и моите читатели да си кажат мнението.

Призовавам ги обаче да проследят демонстрацията, каквото и да означава това, на тема: “Ползата от еАвтентикация за гражданите, доставчиците на идентификация и доставчиците на услуги“  във фейсбук страницата на Държавната агенция „Електронно управление“ на 8 септември, от 16.00 ч. 

Вчера Държавната агенция „Електронно управление“ представи на живо „възможностите, които предоставя на потребителите Порталът за достъп до електронни административни услуги. Демонстрацията на тема – „Порталът за достъп до е-услуги – по-лесно, по-бързо, по-сигурно“, беше проследена от над 500 души в официалната Фейсбук страницата на агенцията и платформата Webex Meetings.

Заместник-председателят на ДАЕУ Валери Борисов показа архитектурата на най-важните системи, които осигуряват електронното управление в държавата. Порталът за достъп до е-услуги е върхът на пирамидата, но в основата и стоят инфраструктура, интеграционни и хоризонтални системи, които осигуряват жизнеспособността на Портала, обяви той.

Над 359 административни структури и 300 общини, в това число 36 района към тях и 27 областни администрации са присъединени в Портала. За първи път е централизиран процеса по заявяване на общински услуги, като с един формуляр могат да се заявяват над 180 електронни административни услуги, обяви Николай Минев, директор на дирекция „Единен системен интегратор“. Показан беше и обособеният раздел на Портала – „Моето пространство“, където всеки потребител може да провери информация, свързана с личните му данни в административните регистри, семейно положение, родствени връзки, задължения, имущество, автомобил, лични документи и др.

Засегната беше и важната за обществото тема за електронната идентификация на българските граждани. Над 1,5 милиона български граждани са използвали Системата за е-автентикация на ДАЕУ, за да получат информация или да заявят е-услуги. Демонстрирана беше и разработената от Агенцията функционалност за двуфакторна автентикиация, която улеснява потребителите при е-банкиране, достъп до е-поща и други онлайн услуги. Подробно бяха представени функционалните възможности и средствата, които са изразходвани за разработване на системите за заявяване на е-услуги, за сигурно е-връчване, за е-плащания, за справочна и удостоверителна информация (Regix), както и фирмите-изпълнители по отделните проекти. През системата Regix са заявени над 120 милиона услуги по удостоверяване на факти и обстоятелства, чрез които е спестено на хартия предоставянето на същата информация от гражданите и бизнеса.

Събитието беше отворено за въпроси и отговори. За нас е важна обратната връзка, независимо дали ще е под формата на коментари, мнения и предложения, а защо не и критики. Това ще ни помогне да направим Портала и системите по-ефективни и по-достъпни за гражданите, бизнеса и публичните институции, обобщи Валери Борисов.

Представената презентация на Портала за достъп до електронни административни услуги може да видите в прикачения файл.“

Това беше от прессъобщението. Отворих го да го прочета заради активността тези дни по една толкова важна тема.  Ама демонстрация явно не е обсъждане. Каквото няма как да се случи и на законопроектите в този им вид.

Можете да споделите: